Zveřejnění informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel elektronicky dne 30. 9. 2016 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Předmětem žádosti bylo poskytnutí informace, týkajících se kontrolní, dozorové či dohledové činnosti Úřadu ohledně obsahu smluv o šíření rozhlasového a televizního vysílání, informací, kterými v tomto ohledu Úřad disponuje, zveřejňování takových smluv Úřadem (body 1. až 5. žádosti) a o poskytnutí znění všech smluv o poskytování služby šíření rozhlasového a televizního vysílání a návrhů těchto smluv včetně dodatků a příloh, kterými Úřad disponuje (bod 6. žádosti)

Podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím dopisem ze dne 17. října 2016 poskytnuty následující informace:

  1. Úřad neprovádí ani neprováděl jakoukoli formu kontrolní, dozorové či dohledové činnosti ve vztahu k souladu znění skutečně uzavíraných smluv se zněním návrhů zveřejňovaných podle § 72b odst. 1 zákona o elektronických komunikacích, ani zda tyto smlouvy obsahují náležitosti stanovené v § 72a zákona o elektronických komunikacích.
  2. Úřad nedisponuje informacemi, že by předmětné smlouvy byly uzavírány v odlišném znění od znění návrhů smluv zveřejňovaných podle § 72b odst. 1 zákona o elektronických komunikacích.
  3. Vzhledem k odpovědi na otázku č. 2 nelze k této otázce poskytnout jakékoli informace.
  4. Úřad má k dispozici jedno znění uzavřené smlouvy o šíření rozhlasového a televizního vysílání, a to v rámci správního spisu vedeného v řízení podle § 127 zákona o elektronických komunikacích.
  5. Úřad nezveřejňuje znění smluv o poskytování služby šíření rozhlasového a televizního vysílání.
  6. V této části žádosti o informace bylo vydáno samostatné rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.

čj. ČTÚ-93 976/2016-606
odbor legislativní a právní

Top