ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 31. 10. 2022 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatelka se domáhala poskytnutí informací vztahujících se k podání vyřizovanému pod sp. zn. ČTÚ-28 679/2022-637, konkrétně položila tyto otázky: „Bylo v této věci vydáno rozhodnutí 1. stupně? Pokud ano, žádám o poskytnutí tohoto rozhodnutí. Byl v této věci podán ze strany České pošty rozklad? Pokud ano, žádám o poskytnutí podaného rozkladu. Pokud ano, žádám o poskytnutí rozhodnutí o rozkladu.“

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla žadatelce poskytnuta anonymizovaná kopie vydaného prvostupňového rozhodnutí.

K dalším otázkám a požadavkům žadatelky jsme sdělili, že k dnešnímu dni nebyl proti vydanému rozhodnutí podán rozklad, a tedy ani vydáno rozhodnutí o rozkladu. Současně jsme žadatelku informovali, že s ohledem na skutečnost, že doposud neuplynula lhůta pro podání rozkladu, prvostupňové rozhodnutí zatím nabylo právní moci.

Žádost byla vyřízena datovou zprávou ze dne 11. 11. 2022.
 

č.j. ČTÚ-49 117/2022-637
Český telekomunikační úřad
odbor pro jihomoravskou oblast

 

Soubory ke stažení
Top