ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 23. 11. 2021 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

V žádosti byl Úřad žadatelem požádán, o poskytnutí kopie prvoinstančního rozhodnutí,
(v případě rozkladu i druhoinstančního rozhodnutí), kdy Úřad rozhodl o námitce proti vyřízení reklamace, podle § 6a zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o poštovních službách). Informace
o předmětném případu byla zveřejněna v Monitorovací zprávě č. 11/2021.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím bylo žadateli v zákonné lhůtě rozhodnutí č.j. ČTÚ- 27 700/2021-638/VI. vyř. - UrP poskytnuto s tím, že v něm byla provedena anonymizace citlivých údajů. Žádost byla vyřízena prostřednictvím e-mailu ze dne 6. 12. 2021.
 

                                                                                     čj. ČTÚ-51 707/2021-638
                                                                                            odbor pro severomoravskou oblast

 

Soubory ke stažení
Top