ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel 25. 11. 2020 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). Úřad byl požádán o informace týkající se správních řízení souvisejících se změnou přídělů rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné sítě elektronických komunikacích v pásmu 470–790 MHz. V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla žadateli v zákonné lhůtě poskytnuta požadovaná informace v částech, v nichž je podle zákona o svobodném přístupu k informacím možno informaci poskytnout, dopisem s přílohami ze dne 9. 12. 2020. Ve věci poskytnutí části informace, kterou nelze podle zákona o svobodném přístupu k informacím poskytnout, bylo vydáno samostatné rozhodnutí o neposkytnutí části informace.

čj. ČTÚ-57 352/2020-613
odbor správy kmitočtového spektra

Na žádost dotčeného subjektu byly ve zveřejněné informaci znepřístupněny vybrané údaje.

čj. ČTÚ-57 352/2020-613/V. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top