VÝZVA k uplatnění připomínek k závěrům přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v úsecích 27,8285–28,0525 GHz a 28,8365–29,0605 GHz na vymezeném geografickém území Prahy

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) je podle § 20 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) povinen sledovat a v přiměřených intervalech nebo na základě důvodného požadavku dotčené osoby přezkoumávat, zda důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů stále trvají.

V souladu s § 20 odst. 5 zákona předkládá Úřad Závěry přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v úsecích 27,8285–28,0525 GHz a 28,8365–29,0605 GHz na vymezeném geografickém území Prahy, k veřejné konzultaci s dotčenými subjekty podle § 130 zákona.

Podle § 20 odst. 5 zákona je Úřad oprávněn po konzultaci s dotčenými subjekty omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů zrušit pokud důvody omezení počtu práv pominuly nebo vzhledem k zájmu uživatelů nebo zájmu na rozvíjení hospodářské soutěže.

Připomínky k závěrům přezkoumání lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jejich uveřejnění.

ČTÚ čj. 40 399/2010-613/II. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra


Vypořádání připomínek zaslaných ve smyslu Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě je zde.

Sdělení o výsledku veřejné konzultace je zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

GTS NOVERA a.s.  dručeno 23. 08. 2010

Vodafone Czech Republic a.s.  doručeno 01. 09. 2010

Top