VÝZVA k uplatnění připomínek k výsledkům průzkumu penetrace infrastruktury pro poskytování služeb vysokorychlostního přístupu k internetu

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zahajuje veřejnou konzultaci výsledků průzkumu penetrace infrastruktury pro poskytování služeb vysokorychlostního přístupu k internetu (dále jen „Průzkum“), který provedl ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Do veřejné konzultace je předkládána indikativní mapa tzv. bílých, šedých a černých míst napříč celou ČR a podrobnější zobrazení v rozdělení dle jednotlivých krajů s barevným označením základních sídelních jednotek (viz geografické členění Průzkumu v konzultačním dokumentu) a tabulka s barevným označením všech základních sídelních jednotek a agregovanými získanými informacemi o počtu účastnických přípojek pro jednotlivé kraje. Předmětem veřejné konzultace je současně textový dokument Výsledky průzkumu penetrace infrastruktury pro poskytování služeb vysokorychlostního přístupu k internetu, který popisuje východiska provedeného průzkumu, jeho průběh a následně celkové vyhodnocení.

V rámci zpracování dat sebraných v Průzkumu Úřad přistoupil k vymezení „barevného“ charakteru základních sídelních jednotek podle parametru procentuálního pokrytí domácností disponibilními účastnickými přípojkami. Takové vymezení v souladu s Pokyny EU k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí (Sdělení Komise 2013/C 25/01 ze dne 26. ledna 2013) umožňuje přesněji identifikovat místa vhodná pro poskytnutí případné podpory na budování NGA infrastruktury. Úřad považuje veřejnou konzultaci za velmi důležitý nástroj, který slouží nejen k verifikaci získaných dat, ale taktéž k jejich kontrole a případnému doplnění. Veřejná konzultace poskytuje prostor pro vyjádření všech dotčených subjektů včetně těch, které nereagovaly na výzvu k poskytnutí údajů nebo jimi odevzdané údaje byly nepřesné.

Výsledky Průzkumu budou sloužit jako indikativní podklady pro rozhodování o poskytnutí podpory na budování přístupové infrastruktury v rámci připravovaného programu na podporu projektů zaměřených na budování přístupových sítí nové generace. Z tohoto důvodu Úřad apeluje na všechny subjekty, které disponují informacemi o příslušné infrastruktuře a nezúčastnily se Průzkumu, aby tyto informace poskytly Úřadu v rámci této veřejné konzultace tak, aby výsledná data Průzkumu v maximální možné míře reflektovala reálný stav v České republice.

Termín pro odevzdání připomínek či podání podnětů je stanoven na 24. ledna 2014. Po ukončení veřejné konzultace budou připomínky vypořádány a Úřad zveřejní konečnou verzi dokumentu i jeho příloh.

čj. ČTÚ-126 740/2013-610
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb

Top