VÝZVA k uplatnění připomínek k předběžné analýze trhu mobilního backhaulu

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval v rámci své činnosti, v souladu s cíli uvedenými v § 5 zákona o elektronických komunikacích, předběžnou analýzu trhu mobilního backhaulu, tedy trhu zabývajícího se problematikou připojování základnových stanic mobilních sítí k páteřním sítím operátorů. ČTÚ tuto analýzu provedl s ohledem na očekávaný budoucí rozvoj mobilních sítí a zavádění nových technologií (včetně očekávaného rozvoje sítí 5G), který přinese vyšší požadavky na přenosové kapacity mobilních sítí, a to jak v přístupové (rádiové) části mobilní sítě, tak i v backhaulové (přípojné) části sítě. Mobilní backhaul je tak jedním z klíčových prvků budoucího rozvoje mobilních sítí. ČTÚ v rámci tohoto dokumentu uvádí jak popis stávající situace a očekávaného vývoje v mobilních sítích a mobilním backhaulu, tak předběžné posouzení úrovně konkurenčního prostředí na trhu mobilního backhaulu v České republice. V neposlední řadě se ČTÚ zabývá možnými překážkami omezujícími budoucí rozvoj mobilních sítí nové generace včetně identifikace možných opatření.

Smyslem této veřejné konzultace je ověření závěrů uvedených v předmětné předběžné analýze, včetně případného získání dalších informací nebo podnětů týkajících se mobilního backhaulu, a to jak od odborné veřejnosti, tak od subjektů působících na daném trhu.

Připomínky k předběžné analýze trhu mobilního backhaulu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

odbor ekonomické regulace

Soubory ke stažení

Přidat připomínku

Je-li formulář s připomínkou podáván v elektronické podobě zasláním na adresu podatelna@ctu.cz, musí být v souladu s ust. čl. 6 odst. 4 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě podepsán uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby. Dále je možné připomínku podat prostřednictvím datové schránky (a9qaats) nebo v listinné podobě v sídle ČTÚ.

Přidat stanovisko/názor

V souladu s ust. čl. 9 odst. 4 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě se stanoviska a názory k návrhu nevypořádávají. ČTÚ k nim však přihlédne v konečném znění opatřeni.

Top