VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně rozhodnutí čj. ČTÚ-41 366/2017-610/VI. vyř. ze dne 7. listopadu 2017 o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě

Rozhodnutí čj. ČTÚ-41 366/2017-610/VI. vyř. ze dne 7. listopadu 2017 (dále jen „Rozhodnutí“) o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu − služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě (dále jen „VTA“) stanoví, že pro účely plnění povinnosti VTA určí Rada tři měsíce před platností ustanovení části I. písm. c) výroku Rozhodnutí ty VTA, které budou do seznamu VTA (dále jen „Seznam“) zařazeny.

Správní orgán proto sestavil nově Seznam, jehož účinnost je Rozhodnutím stanovena na 1. ledna 2020. Seznam tvoří přílohu rozhodnutí. Při výběru VTA zařazených do Seznamu Rada postupovala podle kritérií uvedených v Rozhodnutí.

Úřad považuje rozhodnutí o změně uložené povinnosti v rámci univerzální služby za rozhodnutí mající významný vliv na relevantní trh, a proto podle § 130 písm. 1 odst. b) Zákona předkládá návrh rozhodnutí k veřejné konzultaci.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do jednoho měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

čj. ČTÚ-24 028/2019-610/III. vyř.
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Soubory ke stažení

Přidat připomínku

Je-li formulář s připomínkou podáván v elektronické podobě zasláním na adresu podatelna@ctu.cz, musí být v souladu s ust. čl. 6 odst. 4 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě podepsán uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby. Dále je možné připomínku podat prostřednictvím datové schránky (a9qaats) nebo v listinné podobě v sídle ČTÚ.

Přidat stanovisko/názor

V souladu s ust. čl. 9 odst. 4 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě se stanoviska a názory k návrhu nevypořádávají. ČTÚ k nim však přihlédne v konečném znění opatřeni.

Top