VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti speciálních koncových zařízení – O2 Czech Republic a.s.

Dne 22. srpna 2022 vyhlásil Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) v částce 8/2022 Telekomunikačního věstníku výběrové řízení na podnikatele, kterému bude v rámci univerzální služby uložena povinnost poskytovat dílčí službu přístupu zdravotně postižených osob k dílčím službám podle § 38 odst. 2 písm. a) a b) zákona o elektronických komunikacích poskytovaných nejen v pevném místě, rovnocenného s přístupem, který využívají ostatní spotřebitelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených koncových zařízení podle § 38 odst. 2 písm. c) zákona o elektronických komunikacích.

Na základě výsledků výběrového řízení a na základě závěrečné zprávy výběrové komise rozhodla Rada Úřadu o uložení povinnosti poskytovat tuto dílčí službu společnosti O2 Czech Republic a.s.

V souladu s § 130 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích se návrh rozhodnutí předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

V souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích je Úřad oprávněn lhůtu 30 dnů pro uplatnění připomínek přiměřeně zkrátit, hrozí-li nebezpečí z prodlení. Vzhledem k tomu, že bod 13. přechodných ustanovení zákona o elektronických komunikacích (čl. II zákona č. 374/2021 Sb.) stanoví povinnost uložit poskytování dílčí služby podle § 38 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích účinného ode dne 1. ledna 2022 do 12 měsíců ode dne jeho účinnosti, přistoupil Úřad ke zkrácení lhůty pro uplatnění připomínek. Pokud by ke zkrácení lhůty nedošlo, nebylo by možné uskutečnit všechny potřebné kroky vyžadované právním řádem a vydat rozhodnutí tak, aby byly naplněny všechny zákonné požadavky.

Připomínky k záměru lze v souladu s výše uvedeným uplatnit nejpozději do 10 pracovních dní od uveřejnění této výzvy.


čj. ČTÚ-35773/2022-610/V.vyř.
odbor regulace

komunikačních činností a poštovních služeb


Diskuse je uzavřena.

Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Soubory ke stažení
Top