VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s., se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 3144, PSČ 130 00, IČ: 26705036, podnikem s významnou tržní silou

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, na základě analýzy trhu č. 18 návrh rozhodnutí o stanovení společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s., se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 3144, PSČ 130 00, IČ: 26705036 (dále jen „RADIOKOMUNIKACE“) podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 18 – „Služby šíření rozhlasového a televizního vysílání v sítích elektronických komunikací poskytující obsah vysílání koncovým uživatelům“).

Výsledky analýzy trhu č. 18 byly uveřejněny dne 13. července 2006 pod čj. 32 836/2006-609/II. vyř. na elektronické úřední desce Úřadu. Rada Českého telekomunikačního úřadu zahájila ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou správní řízení se společností RADIOKOMUNIKACE, která je podle § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích jediným účastníkem tohoto řízení. Správní orgán vyzval v rámci řízení RADIOKOMUNIKACE k vyjádření k zahájenému správnímu řízení. Společnost RADIOKOMUNIKACE sdělila, že nemá žádné připomínky.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích se návrh rozhodnutí předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí správní řízení s jediným účastníkem řízení, společností RADIOKOMUNIKACE.

ČTÚ čj. 36 520/2006-609/III. vyř.
odbor analýz trhů

Top