VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/7/XX.2016-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/7/XX.2016-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz. Toto všeobecné oprávnění nahradí původní všeobecné oprávnění č. VO-R/7/01.2015-1, které se zrušuje článkem 4 všeobecného oprávnění.

Důvodem pro vydání nového všeobecného oprávnění je především umožnění vysílání krátkých varovných informačních zpráv subjekty dopravní infrastruktury po dobu krátkodobých mimořádností v dopravě (údržbářské práce, dopravní nehody, …) pro řidiče na pozemních komunikacích, které podle dosavadního znění všeobecného oprávnění není možné. Úřad posoudil, že takové vysílání bude pro řidiče prospěšné a nebude negativně ovlivňovat komunikaci v občanském pásmu 27 MHz. Proto Úřad navrhuje ve smyslu § 12 zákona provést v tomto všeobecném oprávnění následující změny oproti všeobecnému oprávnění č. VO-R/7/01.2015-1:

  • V čl. 2 odst. 3 rozdělit dosavadní písm. d) na písm. d) a e) a do písm. d) doplnit výjimku pro vysílání krátkých varovných informačních zpráv subjekty dopravní infrastruktury.
  • Aktualizovat seznam uvedených harmonizovaných norem. Z důvodu sjednocení způsobu uvádění harmonizovaných norem s dalšími v současnosti vydávanými všeobecnými oprávněními údaje o normách přesunout z poznámky 2) do čl. 2 odst. 6.

S ohledem na tyto skutečnosti Úřad navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

čj. ČTÚ-90 290/2016-613
odbor správy kmitočtového spektra


Diskuse je uzavřena.

Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/7/11.2016-12 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz.

Soubory ke stažení
Top