VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/23/XX.2017-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v kmitočtových pásmech 71–76 GHz a 81–86 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/23/XX.2017-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v kmitočtových pásmech 71–76 GHz a 81–86 GHz. Toto všeobecné oprávnění nahradí původní všeobecné oprávnění č. VO-R/23/09.2013-5, které se zrušuje článkem 3 všeobecného oprávnění.

Důvodem změny tohoto všeobecného oprávnění je zejména umožnění efektivnějšího využití části kmitočtových pásem 71–76 GHz a 81–86 GHz, změna tržních požadavků a změna normy ČSN ETSI EN 302 217-3 na verzi V2.2.1 v roce 2014.

Z toho důvodu ČTÚ navrhuje v ustanovení článku 2 odst. 1 písmeno c) na kanálech vymezených kmitočty 74,875–75,875 GHz a 84,875–85,875 GHz umožnit provoz FDD systémů i při minimální šířce kanálu zabraného vysíláním 62,5 MHz a 125 MHz. Dále ČTÚ navrhuje provést dílčí formulační úpravy a zpřesnění (všechny změny oproti dosavadnímu všeobecnému oprávnění jsou ve výrokové části návrhu vyznačeny formou revizních značek).

S ohledem na tyto skutečnosti ČTÚ navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

čj. ČTÚ-38 345/2017-613
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení

Přidat připomínku

Je-li formulář s připomínkou podáván v elektronické podobě zasláním na adresu podatelna@ctu.cz, musí být v souladu s ust. čl. 6 odst. 4 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě podepsán uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby. Dále je možné připomínku podat prostřednictvím datové schránky (a9qaats) nebo v listinné podobě v sídle ČTÚ.

Přidat stanovisko/názor

V souladu s ust. čl. 9 odst. 4 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě se stanoviska a názory k návrhu nevypořádávají. ČTÚ k nim však přihlédne v konečném znění opatřeni.

Top