VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/10/XX.2016-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/10/XX.2016-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Toto všeobecné oprávnění nahradí původní všeobecné oprávnění č. VO-R/10/05.2014-3, které se zrušuje článkem 16 všeobecného oprávnění.

Důvodem pro vydání nového všeobecného oprávnění je zejména vydání aktualizované verze doporučení CEPT ERC/REC 70-03 – Užívání zařízení s krátkým dosahem. Kromě toho došlo k aktualizaci dalších rozhodnutí a doporučení CEPT, jakož i k aktualizaci řady harmonizovaných norem. Dalším důvodem pro vydání je, že i přes úpravy provedené v minulé aktualizaci všeobecného oprávnění v některých případech docházelo ze strany výrobců a dovozců zařízení ke spornému či mylnému informování provozovatelů zařízení krátkého dosahu o podmínkách provozování těchto zařízení v ČR, které vycházelo z nejednotného či chybného výkladu kategorizace jednotlivých druhů zařízení ve všeobecném oprávnění, přičemž takový výklad nebyl v souladu s požadavky příslušné části Plánu využití rádiového spektra. Proto ČTÚ navrhuje ve smyslu § 12 zákona provést v tomto všeobecném oprávnění následující změny oproti všeobecnému oprávnění č. VO-R/10/05.2014-6:

 

Přidání kmitočtových úseků:

  • V souladu se směrnicí 2014/53/EU (Směrnice „RED“), která považuje za rádiové zařízení i zařízení pracující na kmitočtech pod 9 kHz, byl v čl. 9 přidat nový úsek a, aby bylo nadále umožněno provozovat zařízení pod 9 kHz;
  • v souladu s aktualizací ERC/REC 70-03 přidat v čl. 10 úsek k1 (dětské chůvičky apod.) a úsek l (bezdrátové mikrofony) rozšířit na rozsah 1785–1804,8 MHz.

Změny definic a formální změny v souladu s doporučením ERC/REC 70-03 s cílem odstranit určité nepřesnosti a možnost dvojího výkladu:

  • Vzhledem k definici pojmu „zařízení krátkého dosahu“ v ERC/REC 70-03, která uvádí, že zařízení krátkého dosahu nejsou zařazena do žádné radiokomunikační služby, vypustit dosavadní odst. 2 v čl. 2. V souvislosti s tím pojem „stanice“, definovaný v Plánu přidělení kmitočtových pásem jako soubor vysílačů a přijímačů potřebných k výkonu radiokomunikační služby, nahradit pojmem „zařízení“. Současně upřesnit záhlaví článků 3 až 14, aby byly jasně vymezeny oblasti působnosti jednotlivých článků;
  • podmínky pro kanálové rozteče nahradit podmínkami pro zabranou šířku pásma;
  • údaje o harmonizovaných normách přiřadit k jednotlivým kmitočtovým úsekům;
  • dosavadní čl. 5 rozdělit na čl. 5 (Konkrétní podmínky pro zařízení pro sledování a pro sběr dat) a čl. 6 (Konkrétní podmínky pro zařízení pro rádiové určování);

Další úpravy:

  • Čl. 14 upravit podle rozhodnutí EK č. 2014/702/EU;
  • provést formální úpravy za účelem uvedení klasifikace zařízení do souladu s rozhodnutím EK a za účelem aktualizace citace norem.

S ohledem na tyto skutečnosti ČTÚ navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

 

čj. ČTÚ-90 291/2016-613
odbor správy kmitočtového spektra


Diskuze je uzavřena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:

Výsledky veřejné konzultace vč. vypořádání připomínek

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/10/11.2016-13 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu zde.

Soubory ke stažení

Připomínky

Upozornění na chybu v textu

10.10.2016 - 14:23 Jan K.

Návrh změny všeobecného oprávnění č. VO-R/10/XX.2016-Y v článku 6 striktně vyjímá zařízení používající komunikaci typu bod–bod či bod – více bodů z definice zařízení pro rádiové určování, aniž by pro takové vyjmutí existoval praktický důvod.
Zařízení pro rádiové určování se ve světě používají již více než 100 let, přičemž obecné rozšíření funkce těchto zařízení o komunikaci bod-bod či bod - více bodů je známo a celosvětově velmi intenzivně používáno již více než 70 let, například v aplikacích sekundárních radarů - radarových odpovídačů letadel, či například také jako jedna z rozšiřujících aplikací evropského navigačního systému Galileo.
Autor návrhu na změnu všeobecného oprávnění se zřejmě dopustil nechtěného omylu, když větu:
"Článek 6 se nevztahuje na zařízení používající komunikaci typu bod–bod ani bod – více bodů."
zamýšlel formulovat:
"Článek 6 se vztahuje na zařízení používající komunikaci typu bod–bod ani bod – více bodů."
a to v souladu s tím, jakým směrem se ubírá vývoj systémů pro radiové určování a jak jsou tyto systémy v hojné míře používány již od dob 2. světové války.

Upozornění na porušení ROZHODNUTÍ KOMISE 2006/771/ES

14.10.2016 - 11:45 Michal Peterka

Návrh změny všeobecného oprávnění č. VO-R/10/XX.2016-Y článku 6 odst. 1 je v rozporu s Rozhodnutím komise 2006/771/ES. Rozhodnutí v článku 2 sděluje, že pro účely tohoto rozhodnutí se"„zařízením krátkého dosahu“ rozumí rádiové vysílače, které umožňují buď jednosměrnou, nebo obousměrnou komunikaci a vysílají s nízkým výkonem na krátkou vzdálenost"; V tomto světle se návrh úřadu dostává do absolutního rozporu s platnou politikou EU harmonizace radiového spektra pro zařízení krátkého dosahu, když se snaží omezit funkci oboustranné komunikace. Takový návrh odmítáme.

Dále je změna v rozporu se zákonem č. 127/2005 sb. (ZoEK), protože předmětné opatření obecné povahy nemá zákonné oprávnění k omezování technologické neutrality a neutrality služeb, vzhledem k tomu, že na základě §10 odst. 2 upravuje omezení podmínek účelu využití radiových kmitočtů pro služby elektronických komunikací §16 odst. 4 s ohledem na §16 ZoEK. Tato omezení je možné sdělit pouze v plánu využití radiového spektra (PVRS). PVRS upravuje využití radiového spektra radiokomunikačními službami. Co je rozuměno využíváním radiového spektra, definuje §15 odst. 3) ZoEK. Předmětné všeobecné oprávnění je oprávněním pro využití kmitočtů a provozu zařízení, nikoliv oprávněním pro výkon komunikačních činností vztahujících se na určité druhy sítí a služeb elektronickcých komunikací, nemůže tedy ani upravovat nebo vylučovat typ služby nebo účel využití, protože je to v rozporu s podmínkou účelného využití spektra a zabráněné škodlivé interference (§10 odst. 1 m), na kterou se předmětné VO-R/10 odkazuje při definici souboru harmonizovaných technických a provozních podmínek jak požaduje §15 odst. 1.

Použití zařízení krátkého dosahu je definované kategorií, dle prováděcího rozhodnutí komise ze 11.11.2013 č. 2013/752/EU, článek 2 je doplněn odstavcem 3. "„kategorií zařízení krátkého dosahu“ rozumí skupina zařízení krátkého dosahu, které využívají rádiové spektrum za použití podobných technických mechanismů přístupu ke spektru nebo na základě společných scénářů využití.“ Použití je tedy definováno rozsahem harmonizované normy pro předmětné pásmo ETSI EN 300 440 se všemi konotacemi týkajících se technologické neutrality a neutrality služeb, které jak již jsem zmínil může upravovat pouze plán využití radiového spektra, případně omezení uvedená v harmonizovaných normách.

Článek 3 prováděcího rozhodnutí komise č. 2013/752/EU dále v odstavci 3 článku 3 definuje: "Tímto rozhodnutím není dotčeno právo členských států povolit užívání kmitočtových pásem za méně restrik­tivních podmínek nebo pro zařízení krátkého dosahu, která nespadají do harmonizované kategorie, pokud to neznemožňuje ani neomezuje možnost, aby zařízení krátkého dosahu spadající do takové kategorie spoléhala na příslušný soubor harmonizovaných technických a provozních podmínek, které umožňují sdílené využívání konkrétní části rádiového spektra na nevýhradním základě a pro různé účely zařízeními krátkého dosahu stejné kategorie, jak stanoví příloha tohoto rozhodnutí.“ Jak je patrné, pokud zařízení spadá do stejné kategorie SRD, tedy těch, které využívají rádiové spektrum za použití podobných technických mechanismů přístupu ke spektru, předpokládá toto rozhodnutí, že tato zařízení bude možné použít pro RŮZNÉ účely. Nařízení rovněž nedává možnost členským státům cokoliv ZAKAZOVAT, ale pouze povolovat. Vyzývám úřad, aby respektoval závazné rozhodnutí komise a nekladl překážky pro využívání spektra, které v článku 6 návrhl.

Autor návrhu se pokouší nerespektovat závazky ČR, čímž se dopouští porušení dodržení závazků vyplývajících z členství České republiky v mezinárodních organizacích a členství v EU, které mu ukládá § 12 ZoEK. Dále je návrh článku 6 v rozporu s povinnostmi úřadu uvedenými v §15 odst. 1 ZoEK, když nerespektuje rozhodnutí Komise o harmonzaci radiového spektra pro zařízení krátkého dosahu a rovněž nerespektuje ustanovení §16 odst. 5) když svým návrhem nesleduje veřejný zájem, kterým je poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Toto dokládáme jeho vyjádřením z návrhu: "Úřad rovněž zjistil, že i přes úpravy provedené v minulé aktualizaci všeobecného oprávnění v některých případech docházelo ze strany výrobců a dovozců zařízení ke spornému či mylnému informování provozovatelů zařízení krátkého dosahu o podmínkách provozování těchto zařízení v ČR, které vycházelo z nejednotného či chybného výkladu kategorizace jednotlivých druhů zařízení ve všeobecném oprávnění, přičemž takový výklad nebyl v souladu s podmínkami stanovenými v příslušné části Plánu využití rádiového spektra." Z tohoto jednoznačně plyne, že se úřad staví proti výkladu, který představuje veřejný zájem a že se chystá nezákonně omezovat rozsah práv k využívání kmitočtů.

Slepá Implementace doporučení CEPT 70-03 v platném znění přílohy 6 se jeví porušením harmonizačních záměrů pro zařízení krátkého dosahu a v tomto duchu budeme postupovat i nadále. Připoměňme, že implementace těchto doporučení je dobrovolná narozdíl od rozhodnutí EK, která jsou mandatorní.

Navrhuji, aby se návrh omezil na konstatování, že do kategorie zařízení pro radiové určování dle článku 6 spadají zařízení krátkého dosahu spoléhající na příslušný soubor harmonizovaných technických a provozních podmínek stanovených v již sdělené harmonizované normě ČSN ETSI EN 300 440, jak definuje rozhodnutí komise o harmonzaci radiového spektra pro zařízení krátkého dosahu. Dále nechť Odstavec 2 Článku 6 je nezměněn.

Návrh odst. 1 článku 6 návrhu VO-R/10/XX.2016-Y:
Do Kategorie zařízení pro radiové určování spadají zařízení, která například slouží pro určování polohy, rychlosti a/nebo jiných charakteristik objektu nebo pro získávání informací o těchto parametrech pomocí vlastností šíření rádiových vln, pro účely ostrahy, nouzového vyhledávání zasypaných obětí a cenných předmětů nebo měření nebo jiné účely, které jsou v souladu s příšlušným souborem harmonizovaných technickýh a provozních podmínek. Ponechat poznámku o měření.

Považuji za věcnou rovněž výtku pana Jana K., který v podstatě jenom ukazuje a na absolutní rozpor vnímání reality navrhovatelem z živým světem a zájmem veřejnosti. Samotný návrh implemenetace zmíněného dodatku o komunikaci Bod-Bod a pod. je absolutním odtržením od reality a potřeb veřejnosti, nepochopením problematiky zařízení krátkého dosahu a ignorace závazků České republiky vůči orgánům EU.

Podpora Michala Peterky

14.10.2016 - 22:04 Jakub Havlíček

Chtěl bych tímto podpořit připomínku pana Peterky.

Chyba v definici

20.10.2016 - 11:02 aviatik

Zdravím,
Jenda K. má pravdu, radarové odpovídače používáme v letectví odpradávna a také patří do kategorie rádiového určování a přitom samozřejmě komunikují bod-bod i bod-více bodů. Dělat tedy nějakou ad-hoc změnu VO-R a vyjímat PtP či PtMP komunikaci z radiodeterminace je nějaká kulišárna, zvlášť když jde jen o zařízení krátkého dosahu.
Věta:
Článek 6 se nevztahuje na zařízení používající komunikaci typu bod–bod ani bod – více bodů.
by mohla být upřesněna:
Článek 6 se nevztahuje na zařízení sloužící výhradně ke komunikaci typu bod–bod ani bod – více bodů.

Zatajování skutečnosti

20.10.2016 - 16:53 Michal

Návrh na vydání nového VO-R/10/XX.2016-Y obsahuje v odůvodnění údajný soupis změn oproti všeobecnému oprávnění č. VO-R/10/05.2014-3. Soupis však (záměrně?) opomíjí jednu zcela zásadní změnu, jež obsahuje návrh a tou je nová vyjímka uvedená v článku 6 a to:
Článek 6 se nevztahuje na zařízení používající komunikaci typu bod–bod ani bod – více bodů.
Jelikož taková vyjímka ve stávajícím VO-R uvedena není, dojde v případě vydání nového VO-R k zásadní změně podmínek provozu zařízení uvedených nyní v článku 6 oproti stávajícímu stavu. O této naprosto zásadní změně však není v odůvodnění návrhu na vydání nového VO-R vůbec žádná zmínka, přitom se může dotknout velkého počtu provozovatelů SRD zařízení dle platného VO-R. Úřad se tímto postupem pokouší zatajit veřejnosti skutečnost, že vydáním nového VO-R může dojít k omezení podmínek provozu značného počtu zařízení, zejména zařízení pracujících v pásmu 9GHz.
Jelikož úřad v této věci nepostupuje transparentně a pokouší se prosadit novou vyjímku bez informování veřejnosti a bez jejího řádného odůvodnění, navrhuji předmětnou vyjímku z článku 6 vypustit!

Rozpor s legislativou EU

21.10.2016 - 11:48 Raděj Ne

Vyjímat zařízení používající komunikaci z článku č.6 návrhu VO (Konkrétní podmínky pro zařízení pro rádiové určování) je samozřejmě nesmysl, navíc odporující evropským nařízením, neboť jednotlivé členské státy EU nemohou omezit podmínky provozu radiových zařízení, pokud jsou dané společnými evropskými pravidly pro jednotný evropský trh (tzv. kategorie zařízení Class 1.), mohou tato pravidla pouze uvolnit na národní urovni (kategorie Class 2.). V opačném případě by nebylo možné v ČR provozovat SRD zařízení kategorie Class 1. schválená pro provoz v celé
EU a ČR by se vystavovala riziku uplatnění sankcí ze strany EU pro neplnění harmonizačních pravidel. Navrhuji tedy bod (1) v článku 6. zrušit bez náhrady pro nesoulad s harmonizačními pravidly EU a prečíslovat následující body, neboť v technických parametrech uvedených nyní v bodu (2) jsou již definovány veškeré nezbytné podmínky k provozu zařízení.

Pásmo 9GHz

23.10.2016 - 11:58 Jan K.

Provozujeme zařízení krátkého dosahu v pásmu 9200–9975 MHz podle stávajícího oprávnění VO-R/10/05.2014-3.
Návrh nového oprávnění ale mění docela hodně podmínky provozu v tomto pásmu, takže po vydání nového oprávnění v navrhovaném znění nastane situace, kdy bude mezi lidma i na trhu velký počet dosavadních zařízení pro toto pásmo a nikdo nebude vědět jestli je lze provozovat i podle nového oprávnění nebo nikoli. V návrhu není ani žádné přechodné období pro provoz dosavadních zařízení, není tam ani zmínka o tom že taková zařízení existují a jsou hodně rozšířená.
Navrhuju teda ať je v novém oprávnění jasně stanoveno přechodné období min 10let pro provoz stávajících zařízení v pásmu 9200–9975 MHz.

Nezakonnost zmeny VO

26.10.2016 - 15:47 Sdruzeni provozovatelu

Navrh zmeny VO-R neni v souladu s ustanovenim Zakona o elektronickych komunikaci § 10 pism. m), nebot zmeny
tykajici se pasem 9200-9975 MHz, 13,4-14,0 GHz a 17,1-17,3 GHz jsou v navrhovanem VO-R oproti zneni
stavajiciho platneho VO-R provedeny zpusobem, jez odporuje pozadavkum ZOEK § 10 pism. m), protoze navrh zmeny
VO-R vyjima v clanku c.6 "zařízení používající komunikaci typu bod–bod a bod – více bodů", aniz by takova
nove vznikla vyjimka byla oduvodnitelna z pohledu ZOEK.

Provedenim navrhovanych zmen se urad vystavuje hrozbe spravni zaloby, nebot navrhovane zmeny tykajici se
predmetneho pasma zamerne omezuji provoz znacneho poctu zarizeni kratkeho dosahu konkretniho vyrobce.
Tyto skutecnosti jsou uradu velmi dobre znamy z drive provedenych kontrol provozu techto zarizeni.
Uradu je take znam soucasny stav vyuziti pasma 9200-9975MHz zarizenimi kratkeho dosahu, kdy prakticky jedinymi na trhu
dostupnymi zarizenimi kratkeho dosahu pracujicimi v tomto pasmu jsou vyrobky spolecnosti KPE spol. s r.o.
Uplatnenim navrhovanych zmen VO-R by mohlo dojit k zamernemu poruseni technologicke neutrality dle ZOEK
ze strany uradu, nebot navrhovane zmeny zcela zasadnim zpusobem meni pozadavky na zarizeni kratkeho dosahu
v predmetnem pasmu a mohou znemoznit provoz stavajicich zarizeni kratkeho dosahu zminovaneho vyrobce, aniz
by pro takove omezeni existoval zakonny duvod.
Takova forma regulace nejen ze odporuje zasadam technologicke neutrality, porusuje take zasadu predvidatelnosti
regulace uplatnovanou uradem dle zOEK.
Z dosavadniho postupu uradu vuci vyrobci a kontrol provedenych uradem u provozovatelu predmetnych zarizeni
je patrne, ze predmetnou zmenou VO-R urad neuplatnuje zakonem danou pravomoc dle ZOEK § 10 pism. m), nybrz
uziva zmenu VOR k vyrizovani osobnich sporu zamestnancu uradu s jednim konkretnim vyrobcem SRD zarizeni
urcenych pro pasmo 9200-9975MHz a uvadenych na trh v souladu s doposud platnym VOR.

Pri predchozich kontrolach provadenych u provozovatelu predmetnych zarizeni pracovnici uradu ve svych kontrolnich
zjistenich opakovane tvrdili, ze v pasmu 9200-9975MHz je zakazan prenos dat, pricemz tato skutecnost nemela zadnou
oporu v legislative.
Navrhovanou zmenou VO-R se nyni urad pokousi v tomto pasmu vyloucit provoz zarizeni v predmetnem pasmu komunikujicich
v rezimu bod-bod nebo bod-vicebodu, pricemz je pracovnikum uradu velmi dobre znamo, ze touto zmenou mohou omezit
provoz prakticky veskerych v soucasne dobe na trhu dostupnych a legalne provozovanych zarizeni kratkeho dosahu
pro toto pasmo, zejmena zarineni vyrabenych jednim vyrobcem, se kterym vede urad letity spor.
Vydani navrhovne zmeny VO-R uradem (konkretne redefinice uvedene v Clanku 6 odstavec 1) lze chapat jako pokus
urednich osob ziskat podpurne argumenty k reseni internich sporu zamestnancu uradu s vyrobcem predmetnych zarizeni,
coz by predstavovalo jistou formu natlaku ci osobni msty, nikoli vsak zakonny uredni postup.
Zmena VO-R, zejmena zmeny tykajici se podminek provozu zarizeni v predmetnem pasmu, totiz nejsou provedeny v souladu
se znenim ZOEK § 10 pism. m), nebot predmetna zarizeni splnuji patricne technicke normy a pozadavky pro provoz,
vyuzivaji radiove kmitocty ucelne a nezpusobuji skodlivou interferenci, coz mimo jine take potvrdily kontroly Ceske
obchodni inspekce u vyrobce predmetnych zarizeni, jez byly provedeny na podnet uredniku CTU a jejiz vysledky jsou
dotcenym urednikum CTU znamy.

Navrhujeme tedy ponechat veskere pasaze tykajici se predmetných pásem nyni uvedenych v clanku c.6 navrhu VO-R
v puvodnim zneni dle aktualne platneho VO-R.

0-9 kHz

28.10.2016 - 21:58 Jan Prošek

Směrnice RED rozšiřuje definici (na rozdíl od platného zákona) rádiového zařízení pod 9kHz. Tato změna VO se snaží situaci řešit, ale dle mého nedostatečně. Neřeší použití obrovského množství stávajících zařízení pracujících v tomto pásmu ať se jedná o systémy rádiového určování (např. různé detekční smyčky v silnicích pro detekci vozidel) či zařízení pro komunikaci (např. zařízení pro nedoslýchavé nařízené vyhláškou 398/2009 pro sály pro více než 50 osob). v Návrhu je pouze uvedeno:
"Podle článku 9 je možné provozovat výhradně zařízení, která používají magnetické pole a zařízení s indukční smyčkou pro komunikaci na krátkou vzdálenost". Mnohá stávající zařízení neslouží ke komunikaci (např. uvedená detekce vozidel) nebo nevyužívají jako antény indukční smyčky (např. detektory vodiče či páru v kabelu nebo generátory pro vyhledání vadného kabelu v zemi). Také není zřejmě nikde definována ona "krátká vzdálenost". Jedná se o mm (detektory vodičů), desítky a stovky m (pro ozvučení koncertní haly) nebo desítky či stovky kilometrů (radioamatéři dělají v tomto pásmu spojení až na 900 km). VO nestanoví ani žádné přechodné období nebo podmínky pro provoz stávajících zařízení v pásmu do 9 kHz - stávající zařízení nejsou ve shodě s žádnou harmonizovanou normou ve smyslu posuzování shody rádiových zařízení.... V případě snahy vyměnit zařízení za nové se zase narazí na "bude upřesněno" - viz tabulka u článku 9 a na bod "zařízení lze provozovat pouze s
vestavěnou anténou nebo s anténou, kterou stanoví výrobce", který mnohdy není možno vůbec dodržet (např. při zaměřování kabelu obsluha dopředu neví kudy vede a jaká je tedy anténa) ve společných podmínkách pro zařízení. Žádám Vás tedy zdvořile o dořešení této problematiky.

Špatná definice v návrhu VO-R!

29.10.2016 - 10:51 Václav Ch.

Pro pásmo 9200-9975MHz je naprostý nesmysl zakazovat zařízení SRD typu bod-bod a bod-vícebod. Za léta legálního fungování dle stávajícího VO-R bylo několikrát ČTU i ČOI prokázáno, že tyto zařízení nic neruší! Tudíš není naprosto nutné je nijak omezovat, teda pokud se nejedná o osobní mstu a zlovůli úřadu o nepatřičné zasahování do fungujícího trhu. Je nutné zachovat článek 6 ze stávající platné VO-R.

Top