VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/23/XX.2010-YY k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v pásmech 71–76 GHz a 81–86 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 9 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/23/XX.2010-YY k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz.

Důvodem vydání všeobecného oprávnění je potřeba uvést podmínky pro využívání rádiových kmitočtů v příslušném kmitočtovém pásmu do souladu s aktualizovanou částí plánu využití rádiového spektra č. PV-P/23/02.2010-4 pro kmitočtové pásmo 59–105 GHz, uveřejněnou v částce 4/2010 Telekomunikačního věstníku. Aktualizací této části plánu došlo k uvolnění sousedních pásem 71–74 GHz a 81–84 GHz pro využití civilními systémy (článek 5 odst. 3 části plánu).

Ve všeobecném oprávnění jsou implementovány technické parametry rádiových zařízení a antén, které definuje nová verze ETSI EN 302-217-3. Místo výstupního výkonu zařízení je zde definován ekvivalentní izotropicky vyzářený výkon (e.i.r.p.) pro různé zisky antén. Tyto podmínky umožňují, oproti původnímu znění všeobecného oprávnění, využít antény s nižším ziskem. Tuto změnu bylo rovněž potřeba zohlednit v Evidenčním listu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 39 406/2010-613
odbor správy kmitočtového spektra


Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/23/05.2010-7 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v pásmech 71–76 GHz a 81–86 GHz zde.

Top