VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/10/XX.2007-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 9 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/10/XX.2007-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Toto všeobecné oprávnění nahrazuje původní všeobecné oprávnění č. VO-R/10/08.2005-24, ve znění všeobecného oprávnění č. VO-R/10/05.2006-22, zrušené článkem 19 všeobecného oprávnění.

Důvodem pro vydání nového všeobecného oprávnění je skutečnost, že po vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/10/08.2005-24 a změny všeobecného oprávnění č. VO R/10/05.2006-22 vydala Evropská komise a Evropský radiokomunikační výbor rozhodnutí a doporučení týkající se zařízení krátkého dosahu, uvedená v odůvodnění všeobecného oprávnění. Za účelem implementace těchto rozhodnutí a doporučení provedl Úřad ve smyslu § 12 zákona změnu všeobecného oprávnění VO-R/10/08.2005-24 ve znění všeobecného oprávnění č. VO R/10/05.2006-22 tyto změny:

  1. V čl. 3 bylo přidáno nové kmitočtové pásmo 863,000 – 870,000 MHz (pásmo g) a byly upraveny poznámky týkající se technologie LBT v pásmech g1, g2 a g4.
  2. V čl. 7 bylo přidáno nové kmitočtové pásmo 169,400 – 169,475 MHz (pásmo a).
  3. V čl. 10 byla přidána nová kmitočtová pásma 1600 – 5000 kHz a 5 – 30 MHz (pásma e a f).
  4. V čl. 13 bylo přidáno nové kmitočtové pásmo 12,5 – 20 MHz (pásmo c).
  5. Byl přidán nový čl. 16 – Konkrétní podmínky pro stanice v systémech odečtů měřičů.
  6. Byl přidán nový čl. 17 – Konkrétní podmínky pro stanice využívající ultraširokopásmovou technologii.
  7. Byly provedeny různé drobné formální úpravy.

S ohledem na tyto skutečnosti Úřad navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem žádá Úřad uplatňovatele připomínek, aby zaměřili své připomínky přednostně na výše uvedené změny všeobecného oprávnění. Úřad současně upozorňuje, že tyto změny vycházejí ze závazku České republiky implementovat evropskou legislativu, a proto je možnost jejich pozměňování omezená.

ČTÚ čj. 18/2007-613
odbor správy kmitočtového spektra


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zaslaných ve smyslu Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě zde.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/10/03.2007-4 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu zde.


Top