VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/18/XX.2009-Y, bývalého trhu č. 18 – služby šíření rozhlasového a televizního vysílání v sítích elektronických komunikací poskytující obsah vysílání koncovým uživatelům

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval v rámci provádění analýz relevantních trhů podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/18/XX.2009-Y, bývalého trhu č. 18 – služby šíření rozhlasového a televizního vysílání v sítích elektronických komunikací poskytující obsah vysílání koncovým uživatelům.

Připomínky k návrhu OOP č. A/18/XX.2009-Y lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

ČTÚ čj. 11 836/2009-609
odbor analýz trhů

V rámci veřejné konzultace neobdržel Úřad žádné připomínky.

Top