Výkaz o hospodaření s prostředky radiokomunikačního účtu (podle § 27 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích) za rok 2008

Radiokomunikační účet ČTÚ zřídil a spravuje na základě působnosti podle § 27 zákona o elektronických komunikacích. Tento účet je určen k úhradě efektivně a účelně vynaložených nákladů vzniklých držitelům oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nebo Ministerstvu obrany ČR při využívání rádiových kmitočtů pro vojenské účely v důsledku změn ve využívání rádiového spektra z důvodů uvedených v § 19 odst. 1 písm. a) a b) zákona o elektronických komunikacích. Radiokomunikační účet není součástí státního rozpočtu, zůstatek na účtu se na konci kalendářního roku převádí do roku následujícího.

Příjmy radiokomunikačního účtu se tvoří z poplatků za využívané kmitočty, a to ve výši podle nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání, ze dne 6. dubna 2005. Na radiokomunikační účet se převádí peněžní prostředky ve výši 6 % z vybraných poplatků za využívání rádiových kmitočtů. Radiokomunikační účet je zřízen u České národní banky, pobočka Praha jako účet cizích prostředků s rozšířeným předčíslím „26016“.

Za rok 2008 byla do radiokomunikačního účtu převedena částka 56 101 351 Kč, čerpáno bylo ve prospěch společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s, v souvislosti s uvolněním 12. televizního kanálu v návaznosti na proces digitalizace televizního vysílání v celkové výši 39 731 393 Kč za realizaci investiční zakázky Buková hora – Ústí nad Labem a 719 810 Kč za odstranění rušení ATV vysílání (odstranění technické nekompatibility vzniklé zahájením provozu DVB-T na území SRN). Efektivnost a účelnost vynaložených nákladů nárokovaných v jednotlivých žádostech uvedené společností ČTÚ potvrdil na základě hodnocení předložených podkladů k tomuto účelu utvořenou komisí odborníků.

Stav radiokomunikačního účtu k 31. 12. 2008 je 113 623 220,82 Kč.

Přehled o stavu prostředků na radiokomunikačním účtu dokumentuje následující tabulka:

v Kč
Stav k 1. 1. 2008 97 973 072,82
Tvorba v roce 2008 celkem 56 101 351,00
Z toho:  
 › za 4. čtvrtletí 2007 – doplatek (17. 1. 2008) 5 312,00
 › za 1. čtvrtletí 2008 (10. 4. 2008) 55 496 140,00
 › za 2. čtvrtletí 2008 0,00
 › za 3. čtvrtletí 2008 (9. 10. 2008) 460 581,00
 › za 4. čtvrtletí 2008 – 1. část (17. 12. 2008) 139 318,00
Čerpání k 31. 12. 2008 40 451 203,00
Stav k 31. 12. 2008 113 623 220,82

ČTÚ čj. 34 835/2009-613
Odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top