Vydání prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby za rok 2003 a stanovení příspěvků na účet univerzální služby

Český telekomunikační úřad podle § 32 odst. 3 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 7 vyhlášky 235/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o výpočtu a úhradě prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby, stanoví výši platby na účet univerzální služby jednotlivých držitelů telekomunikační licence na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby za rok 2003.

Praha dne 2. srpna 2004
Č.j. 20051/2004-611

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) podle § 32 odst. 3 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o telekomunikacích“), a v souladu s § 7 vyhlášky č. 235/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o výpočtu a úhradě prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby (dále jen „vyhláška“),stanoví výši platby na účet univerzální službyjednotlivých držitelů telekomunikační licence na úhradu prokazatelné ztráty za rok 2003.

Dne 30.6.2004 předložil poskytovatel univerzální služby ČESKÝ TELECOM, a.s. v souladu s § 32 odst. 3 zákona o telekomunikacích vyúčtování prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby za r. 2003. Poskytovatel univerzální služby předložil požadavek na úhradu prokazatelné ztráty ve dvou částech: část A - ztrátové služby vypočtené postupem daným vyhláškou a část B - ostatní služby zahrnuté do univerzální služby, které vyhláška neuznává za ztrátové služby.

V souladu s § 3 vyhlášky Úřad provedl ověření výpočtu ztráty z poskytování univerzální služby, kterou předložil poskytovatel univerzální služby ČESKÝ TELECOM, a.s., jako část A. Ověřování výše prokazatelné ztráty na základě účetních údajů z oddělené evidence nákladů, tržeb a výnosů, včetně vloženého kapitálu, technické dokumentace a dalších podkladů předložených poskytovatelem univerzální služby v souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky mimo jiné zahrnovalo výběrovým způsobem provedenou kontrolu evidence účastníků společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., kterým jsou poskytovány slevy podle § 29 odst. 2 písm. g) a h) a § 36 odst. 1 písm. a) zákona o telekomunikacích.

ČESKÝ TELECOM, a.s., předložil v části B vyúčtování za ostatní služby zahrnuté do univerzální služby ve výši 5 712 744 234,01 Kč. Ztráta předložená v části B však není v souladu se způsobem výpočtu prokazatelné ztráty, který je dán § 2 vyhlášky a poskytovatel univerzální služby nedoložil, že uplatněná částka představuje ztrátu podle definice prokazatelné ztráty uvedené v § 31 odst. 2 zákona o telekomunikacích. Z výše uvedených důvodů Úřad vyúčtování ztráty z poskytování univerzální služby předložené v části B neuznal jako vyúčtování ztráty, na jejíž úhradu má ČESKÝ TELECOM, a.s., nárok.

Na základě výsledků ověření stanoví Úřad prokazatelnou ztrátu z poskytování univerzální služby za r. 2003 ve výši odpovídající prokazatelné ztrátě za ztrátové služby, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 vyhlášky ve výši

290 510 226 Kč.</p>

Zjednodušená souhrnná tabulka výpočtu je uvedena v příloze č. 1.

Držitelé telekomunikační licence jsou povinni přispívat na účet univerzální služby podle § 32 zákona o telekomunikacích finančním příspěvkem stanoveným postupem podle Přílohy č. 2 vyhlášky. Držitelé telekomunikační licence, kteří provozovali telekomunikační sítě a poskytovali telekomunikační služby v r. 2003, zašlou do 14 dnů po obdržení výzvy své finanční příspěvky, uvedené v příloze č. 2, na účet České národní banky, pobočka Praha, číslo účtu: 16010-725001/0710, variabilní symbol 20051/2004.

Ing. David Stádník v. r.
předseda
Českého telekomunikačního úřadu

Příloha č. 1: Výpočet prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby v r. 2003

Příloha č. 2: Příspěvky držitelů telekomunikační licence na účet univerzální služby za r. 2003

Soubory ke stažení
Top