TISKOVÁ ZPRÁVA - Současný stav služby volba operátora a další postup prací při zavedení přenositelnosti čísel

Současný stav služby volba operátora a další postup prací při zavedení přenositelnosti čísel

1. Současný stav služby volba operátora a další postup prací při zavedení přenositelnosti čísel

Vzhledem k velmi omezeným pravomocem ČTÚ, které mu pro stanovení pravidel a organizaci zavedení služeb volby operátora a přenositelnosti čísel svěřil zákon o telekomunikacích, vyzval předseda ČTÚ odbornou veřejnost k založení tzv. "Fóra pro zavedení přenositelnosti čísel". V jeho rámci by byly diskutovány, projednávány a řešeny všechny otázky související s připravovaným zavedením nových služeb podle § 76 zákona o telekomunikacích a to nejen samotné přenositelnosti čísel (NP), ale i výběru provozovatele krátkou individuální volbou čísel pro jednotlivá volání (CS), resp. pevným přednastavením (CPS). Fórum bylo ustanoveno na svém prvním zasedání 14. 11. 2001 a k dnešním dni proběhlo devět zasedání.

První náplní činností Fóra bylo dokončení pravidel a podmínek (včetně návrhu cenových) pro zavedení služby CS nejpozději do 30. 6. 2002. Společným úsilím všech zúčastněných se podařilo připravit, projednat a odsouhlasit dokument "Výběr provozovatele krátkou individuální volbou čísel pro jednotlivá volání".

V návaznosti na uvedený dokument ČTÚ vytvořil i další podmínky: 

  • vydal cenové rozhodnutí č. 5/PROP/2002, které stanovuje způsob výpočtu a max. ceny za propojení pro poskytování služby CS,
  • přidělil ke dni 28. 6. 2002 celkem čtrnácti společnostem kódy pro službu CS.

Ukončením prací na přípravě a organizaci zavedení služby CS činnost Fóra nekončí. V nejbližší budoucnosti bude pokračovat definováním a projednáváním podmínek pro zavedení služeb CPS a NP, které by podle ustanovení § 76 zákona o telekomunikacích měly být zavedeny nejpozději do konce roku 2002.

2. Řešení sporů z propojení mezi operátory

Provozovatelé veřejných telekomunikačních sítí, kteří uzavírají smlouvy o propojení svých sítí mají podle § 38 odst. 1 písm. b) zákona o telekomunikacích povinnost informovat ČTÚ též o uzavření propojovacích smluv. Za období od účinnosti nového zákona o telekomunikacích až do dnešního dne byl ČTÚ informován o uzavření celkem 35 propojovacích smluv, včetně 45 dodatků k nim. V dalších čtyřech případech byla zahájena jednání o uzavření propojovacích smluv, dosud však neuplynula devadesátidenní lhůta pro jejich uzavření. V případě sporu o propojení rozhoduje ČTÚ o propojení postupem podle § 40 odst. zákona o telekomunikacích. K dnešnímu dni řešil ČTÚ celkem 27 sporů o propojení sítí, v patnácti případech již bylo rozhodnuto. Z toho bylo :

  • v 6 případech rozhodnuto o propojení sítí (včetně souvisejících podmínek),
  • ve 2 případech rozhodnuto o nepropojení sítí (nesplnění technických podmínek),
  • v 7 případech bylo správní řízení zastaveno (odpadl důvod řízení).

V rámci sporů o propojení ČTÚ rozhodl též 23 cenových sporů.

3. Správní řízení ve věci ADSL

Na základě vlastních zjištění a oznámení některých alternativních provozovatelů veřejných telekomunikačních služeb o postupu společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., při zavádění služby IOL Platinum s využitím širokopásmového účastnického přístupu prostřednictvím technologie xDSL (ADSL), zahájil ČTÚ dne 12. 6. 2002 správní řízení ve věci "Poskytování veřejné telekomunikační služby a přístupu k ní za podmínek stanovených v § 38 odst. 2 zákona o telekomunikacích".

Důvodem zahájení řízení bylo zajištění konkurenčních podmínek na telekomunikačním trhu v situaci, kdy ČESKÝ TELECOM tutu službu, založenou na technologii xDSL (ADSL), nabízel v rámci tzv. "omezeného testovacího provozu", avšak nestanovil obchodní podmínky pro využití v rámci propojení s ostatními provozovateli veřejných telekomunikačních sítí. Tím nebyly vytvořeny podmínky pro naplnění požadavku zákona o telekomunikacích na otevřený přístup k veřejným telekomunikačním sítím a k veřejným telekomunikačním službám.

ČTÚ proto v dané věci dne 27. 6. 2002 vydal rozhodnutí o předběžném opatření, kterým ČESKÉMU TELECOMU uložil povinnost ukončit nabízení a poskytování služby IOL Platinum s využitím širokopásmového přístupu xDSL (ADSL) dnem doručení rozhodnutí.

V Praze dne 8. července 2002

Ing. David Stádník v.r.
předsedaČeského telekomunikačního úřadu

Kontakt:
Ing. Pavla Krauskopfová,
tajemnice předsedy ČTÚ,
tel: 02 24004 751,
fax: 02 24004 811,
e-mail: krauskopfovap@ctu.cz

Top