TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za prosinec 2006

Český telekomunikační úřad vydal 8. ledna 2007 Měsíční monitorovací zprávu za měsíc Prosinec 2006. V této zprávě ČTÚ rekapituluje zásadní skutečnosti, ke kterým došlo v oblasti elektronických komunikací v příslušném období v rámci České republiky.

Důležitým počinem v tomto měsíci bylo dokončení Technického plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (TPP). Rada ČTÚ jej na svém zasedání 28. prosince 2006 schválila a vydala TPP jako opatření obecné povahy.

Monitorovací zpráva se také zmiňuje o měření pokrytí obcí na Domažlicku signálem digitální televize z vysílače Vraní vrch na 38. kanálu. Výsledky měření, které ČTU provádí v koordinaci se společností RADIOKOMUNIKACE jsou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách společnosti RADIOKOMUNIKACE.

ČTÚ rovněž završil proces ukládání nápravných opatření v návaznosti na dokončené analýzy relevantních trhů.

ČTÚ uzavřel v prosinci 2006 smlouvy o dílo se společnostmi KPMG Česká republika a CA IB Corporate Finance na zakázku "Určení postupu stanovení základních parametrů vzorce WACC pro účely regulace v sektoru elektronických komunikací a jeho výpočet".

Dále byla vypsáno výběrové řízení na provedení výzkumu „Česká pošta 2007“, jehož předmětem je zejména zjištění očekávání občanů ve vztahu ke službám České pošty s.p. a očekávání podnikatelské sféry ve vztahu k rozvoji konkurenčního prostředí a dále vytvoření soustavy ukazatelů pro sledování dlouhodobého vývoje trhu poštovních služeb. Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 19. ledna 2007.

Ministerstvo informatiky ČR vypracovalo Návrh vyhlášky o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, která byla v prosinci zaslána do meziresortního připomínkového řízení.

Rada Evropské unie dospěla k závěru, že je účelné a nutné přistoupit k regulaci cen za roaming, které jsou považovány za nepřiměřeně vysoké. Česká republika se v případě nutnosti kloní k regulaci pouze na velkoobchodní úrovni s tím, že veškeré regulační kroky je nutné podmínit důkladnou analýzou dopadů.

Monitorovací zpráva dále informuje o vývoji trhů elektronických komunikací, součástí prosincové zprávy jsou vybrané statistiky včetně grafů odeslaných SMS a MMS v mobilních sítích ve dnech 24. a 31. prosince 2006.

V monitorovací zprávě najdete regulační opatření, spory podle  § 127 zákona o elektronických komunikacích, kontrolní činnost ČTÚ, účasti ČTÚ na akcích pořádaných mezinárodními organizacemi v elektronických komunikacích, nové technologie a služby, informace o správě radiového spektra a o kontrolách činnosti České pošty.

Měsíční monitorovací zpráva je zveřejněna na www.ctu.cz

Ing. Dana Makrlíková v. r.     
tisková mluvčí             
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 8. ledna 2007

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 608 006 629, 224 004 846; fax: 224 004 811
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ I/2007

Soubory ke stažení
Top