TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za měsíc červen 2008

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal 8. července 2008 Měsíční monitorovací zprávu za měsíc červen. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

ČTÚ zahájil v polovině června správní řízení se třemi mobilními operátory, kteří byli na základě analýzy relevantního trhu č. 16 – ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích stanoveni podniky s významnou tržní silou (Telefónica O2, T-Mobile a Vodafone). Důvodem zahájení těchto správních řízení je záměr ČTÚ určit nové nižší maximální ceny za terminaci.

ČTÚ vydal rozhodnutí společnostem Vodafone a Telefónica O2 o uložení povinnosti umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami výběr cen nebo cenových plánů, tzv. „zvláštní ceny“, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu. Rozhodnutí nabyla právní moci dne 1. července 2008, tímto okamžikem pozbyla platnosti rozhodnutí, kterými byla povinnost poskytování „zvláštních cen“ uložena uvedeným společnostem a společnosti T-Mobile podle předchozí právní úpravy.

V průběhu června ČTÚ zveřejnil k nové konzultaci na svých webových stránkách návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/X/XX.2008-Y, bývalého trhu č. 3 – veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby. Tento nový návrh byl zpracován na základě výsledků veřejné konzultace k prvnímu návrhu analýzy bývalého trhu č. 3.

Dne 27. června 2008 skončil termín pro podání připomínek v rámci veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy č. A/5/XX.2008-Y, analýza relevantního trhu č. 5 - velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací. ČTÚ obdržel připomínky a stanoviska od 5 dotčených subjektů.

Evropská komise zahájila v květnu 2008 veřejnou konzultaci o fungování a účincích nařízení EU o roamingu. Požádala odvětví telekomunikací, spotřebitele a další zúčastněné strany o zpětnou vazbu týkající se tohoto nařízení, aby mohla provést přezkum jeho fungování a účinnosti. ČTÚ předal Komisi i ERG své negativní stanovisko jak k prodloužení účinnosti nařízení, tak i jeho rozšíření na služby SMS a data.

Bylo zahájeno mezirezortní připomínkové řízení k „Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích na jehož přípravě se ČTÚ podílel. Novela zohledňuje zkušenosti nabyté při více než dvouleté aplikaci tohoto zákona. Vedle narovnání některých výkladově sporných částí zákona je možné za hlavní oblasti, kterých se předkládané změny dotýkají, označit zejména zavedení možnosti změn a odnímání přídělů rádiových kmitočtů a dále problematiku financování univerzální služby.

Předkládaný návrh zákona dále mění i některé další zákony, zejména zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a to v souvislosti s odstraňováním některých problémů zjištěných v rámci probíhajícího procesu digitalizace zemského televizního vysílání.

V průběhu června ČTÚ, vedle řady kontrolních akcí, řešil stížnosti na rušení příjmu TV signálů provozem zařízení CDMA v pásmu 410/420 MHz společnosti MobilKom. Jedná se o rušení TV od základnových stanic CDMA (neodolnost přijímacích zařízení k silnému signálu vysílače CDMA). Zvýšený počet stížností na rušení byl v lokalitách Slaný, Lysá n. Labem, Kostelec n. Č. L. a Kunovice. Odstranění rušení provádí bezplatně společnost MobilKom zařazením filtru před anténní zesilovač stěžovatele.¨

PhDr. Petra Zindulková v. r.        
samostatné oddělení vztahů s veřejností
Českého telekomunikačního úřadu   

Praha 8. července 2008

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VII/2008

Soubory ke stažení
tz2308072008.pdf(35.92 KB)
Top