TISKOVÁ ZPRÁVA Český telekomunikační úřad vydal Zprávu o plnění povinností České pošty

Český telekomunikační úřad na základě vyhodnocení výsledků dohledu na plnění povinností České pošty vyplývajících z vydané poštovní licence zveřejnil na svých webových stránkách Zprávu o plnění povinností České pošty, s.p. v oblasti základních služeb za rok 2007.

Česká pošta zajišťuje základní poštovní služby jako držitel poštovní licence, tzn. dohody mezi státem (zastoupeným Českým telekomunikačním úřadem) a Českou poštou o tom, že Česká pošta bude pro veřejnost zajišťovat nejdůležitější poštovní služby (tzv. základní služby); součástí této dohody jsou požadavky na to, jaké základní služby a v jaké kvalitě mají být zajišťovány. Základním úkolem České pošty je zajistit na celém území České republiky všeobecnou dostupnost základních služeb. Tento úkol je plněn. Česká pošta podle údajů k 31. 12. 2007 zajišťuje základní služby prostřednictvím 3 409 provozoven.

V roce 2007 byly zákazníkům poskytnuty základní služby v tomto počtu:

  1. 575,2 mil. obyčejných zásilek,
  2. 117,5 mil. doporučených zásilek,
  3.   28,7 mil. balíků,
  4.   67,9 mil. poštovních poukázek uhrazených v hotovosti a připsaných na bankovní účet,
  5.   21,3 mil. poštovních poukázek uhrazených bezhotovostně a vyplacených v hotovosti,
  6.    3,0 mil. poštovních poukázek uhrazených v hotovosti a vyplacených v hotovosti.

Pro srovnání je součástí Zprávy i tabulka vývoje počtu základních služeb za posledních pět let, z přehledu je patrné, že počet těchto služeb (s výjimkou počtu poštovních poukázek) konstantně stoupá.

Český telekomunikační úřad dohlíží na to, zda jsou základní služby skutečně zajišťovány tak, jak vyplývá z udělené poštovní licence a právní úpravy Evropské unie tzn., zda Česká pošta zajišťuje základní služby v potřebné kvalitě a v souladu s potřebami veřejnosti a stanovenými kvalitativními požadavky, formou namátkové kontroly. Prověřovat plnění velké většiny povinností je navíc možné jen ve spolupráci se zákazníky, kteří k tomu dají sami podnět. Za rok 2007 bylo z popudu zákazníků prověřeno zhruba 1 000 služeb.

Zákazníci se na Úřad obracejí jen zřídka. Velká část zákazníků, kteří byli postiženi nějakou závadou, se na Úřad neobrátí, nevědí, že Česká pošta měla postupovat jinak, pro ně výhodněji, apod. Velká většina nesrovnalostí, které se v činnosti České pošty vyskytly, se navíc řeší přímo mezi zákazníkem a Českou poštou (zpravidla ústně, takže o takovém případu nezůstane dokonce ani písemný záznam). Větší rozsah kontroly je možný jen u některých právních povinností; za rok 2007 bylo provedeno 24 kontrolních akcí tohoto druhu.

Přehled zjištěných nedostatků ukazuje, že se v činnosti České pošty vyskytlo značné množství případů, v nichž porušila některou svou právní povinnost (zjištěno bylo porušení 64 různých právních povinností). V r. 2007 došlo k významnému nárůstu oprávněných stížností zákazníků – oproti 183 podnětům v r. 2006 jich v r. 2007 bylo 273.

Nejzávažnějšími zjištěnými nedostatky je výrazné zhoršení přepravních dob a velmi rozšířené ukládání poštovních zásilek bez toho, že by byl vykonán pokus o dodání do adresátova domu. Příznačné je v té souvislosti již dříve zmíněné zpoždění téměř 10 mil. obyčejných zásilek, k němuž došlo v důsledku otevření nového přepravního centra v Brně.

Podle výzkumu, který si nechal Český telekomunikační úřad v loňském roce zpracovat, celková spokojenost se službami České pošty dosahuje u občanů 72 %, v západní Evropě dosahuje spokojenost s poštovními službami zpravidla dost přes 90 %. Česká veřejnost má vůči České poště poměrně nízké očekávání – nespokojených je sice 28 %, přitom ale celých 34 % zákazníků se setkalo s tím, že byli doma, poštovní zásilku si však museli vyzvednout u pošty. Zákazníci totiž často ani nevědí, že na dodání až domů mají právo. Významný rozdíl panuje v hodnocení služeb České pošty ve městech (menší spokojenost) a na venkově (větší spokojenost).

PhDr. Petra Zindulková v. r.        
samostatné oddělení vztahů s veřejností
Českého telekomunikačního úřadu    

Praha 25. dubna 2008

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IV/2008

Soubory ke stažení
Top