Stanovisko ČTÚ k on-line rozhovoru tiskového mluvčího společnosti ČESKÉHO TELECOMU, a. s. v deníku mobil.idnes.cz

Reakce ČTÚ k on-line rozhovoru Ing. Vladana Crhy, tiskového mluvčího ČESKÉHO TELECOMU, a. s., zveřejněného 21. 7. 2004 v internetovém deníku mobil.idnes.cz

Dne 21. 7. 2004 byly na internetové stránce http://mobil.idnes.cz/ zveřejněny odpovědi pana Ing. Vladana Crhy na zbytek otázek z on-line rozhovoru. Na otázku: „Kolik je momentálně telefonních budek v ČR? Jak moc je jejich provoz ztrátový - v číslech? Co s tím budete dělat?“, zněla odpověď:

„Zhruba 27 tisíc a roční ztráty jsou v řádu stovek milionů korun. Samozřejmě se je budeme snažit provozovat co nejefektivněji, ale moc s tím dělat nemůžeme. Provozování telefonních budek nám ukládá telekomunikační zákon a bdí nad ním bdělé oko Českého telekomunikačního úřadu (včetně, například kontroly předepsaného počtu sedátek v budkách :-). Jistě by se za ty peníze dal zavést Internet Expres v pěkných pár lokalitách...“.

Vzhledem ke skutečnosti, že se podobné nepravdy, polopravdy a zavádějící skutečnosti (jako je výše uvedené konstatování o kontrole „počtu sedátek v budkách“) neobjevují ze strany tiskového mluvčího společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s., poprvé (viz např. tisková konference společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s., dne 15. 6. 2004 v hotelu JALTA a zveřejněné stanovisko ČTÚ (www.ctu.cz), považujeme za nezbytné uvést toto konstatování do souladu se skutečností.

Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o telekomunikacích“) ukládá Českému telekomunikačnímu úřadu jako jednu z hlavních povinností kontrolovat plnění povinností a podmínek stanovených tímto zákonem nebo prováděcími předpisy k tomuto zákonu a zjišťovat, zda osoby, jimž ukládá tento zákon a prováděcí předpisy povinnosti v oblasti telekomunikací, uložené povinnosti plní.

Na základě negativních ohlasů veřejnosti na počínání společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. v oblasti veřejných telefonních automatů (VTA), bylo rozhodnuto o provedení kontroly na celém území České republiky, při které byl ověřován celkový počet VTA, jejich provozuschopnost a dostupnost pro obyvatele (zejména obyvatele malých obcí).

Jelikož zákon o telekomunikacích v ustanovení § 36 odst. 1 písm. b), ve snaze vyjít vstříc našim invalidním spoluobčanům, ukládá společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s., zabezpečovat bezbariérový přístup k veřejným telefonním automatům a veřejným telefonním hovornám, jejich dostupnost a zvláštní vybavení, bylo při této příležitosti kontrolováno i plnění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Vyhláška mimo jiné stanoví, že prostor u veřejného telefonního automatu musí být vybaven sklopným sedátkem ve výši 500 mm nad podlahou nebo sedací opěrou, v bezprostřední blízkosti přístroje. Při skupinovém osazení veřejných telefonních automatů musí být alespoň jeden z automatů opatřen zařízením umožňujícím poslech pomocí sluchadel. Takto upravený telefonní automat musí být označen mezinárodním symbolem hluchoty, podle bodu 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce.

Závěrem lze konstatovat, že Český telekomunikační úřad provedl kontrolu plnění povinnosti uložených poskytovateli universální služby zákonem o telekomunikacích, vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, a telekomunikační licencí. Kontrolu tedy ČTÚ neprováděl s cílem zjistit „předepsaný počet sedátek v budkách“, ale zda jsou dodržovány podmínky, stanovené citovaným právním předpisem a tedy právně závazné, které ulehčují život postiženým, případně starším spoluobčanům.

Při zmíněné kontrole bylo zjištěno hrubé neplnění povinností v oblasti provozu veřejných telefonních automatů, uložených společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s., zákonem o telekomunikacích a udělenou telekomunikační licencí. Z tohoto důvodu byla této společnosti udělena sankce, která byla ve stanoveném termínu uhrazena.

Má-li společnost ČESKÝ TELECOM, a. s., jak z výše uvedené odpovědi nepřímo vyplývá, v úmyslu zavádět „Internet Expres v dalších lokalitách“ z úspor dosažených neplněním příslušných ustanovení zákona o telekomunikacích a souvisejících vyhlášek, tedy např. na úkor invalidních občanů, pak nemůže počítat v této věci s podporou Českého telekomunikačního úřadu, byť by se ho svými výmysly snažil jakkoliv diskreditovat nebo „smajlíky“ své výroky zlehčoval.

Ing. David Stádník v. r.
předseda Českého telekomunikačního úřadu

Praha 9. 8. 2004

Top