SDĚLENÍ pro účastníky, popřípadě uživatele služby přístup k síti Internet

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) v poslední době zaznamenal zvýšený počet dotazů a stížností týkajících se rychlosti přenosu dat u služby přístup k síti Internet.

Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu přístup k síti Internet obvykle zveřejňuje tyto základní parametry služby:

  • Rychlost přenosu dat - uvádí se jako maximální dosažitelná přenosová rychlost. Poskytovatel služby nezaručuje dodržení této rychlosti po celou dobu připojení. U technologie ADSL (asymetrická digitální uživatelská linka) se udává maximální rychlost přenosu dat směrem k uživateli a směrem od uživatele. Rychlost přenosu dat je závislá na technických podmínkách, na vzdálenosti od ústředny (DSL multiplexoru) a dále i na agregaci.
  • Agregace - udává maximální počet zákazníků využívajících kapacitu stejné přípojky k zařízení poskytovatele služby přístup k síti Internet. Agregace využívá principu statistického multiplexu, tzn. skutečnosti, že ne všichni zákazníci využívají službu přístup k síti Internet v jednom okamžiku. Čím vyšší je hodnota agregace (např. 1:50), tím větší počet uživatelů se může pokusit ve stejnou dobu využívat službu přístup k síti Internet prostřednictvím stejné přípojky, čímž se maximální přenosová rychlost této přípojky přerozděluje a přenosová rychlost u jednotlivých zákazníků se sníží pod úroveň udávané maximální přenosové rychlosti.
  • Množství stažených dat - poskytovatel služby může uplatňovat tzv. FUP (Fair User Policy), tj. aplikaci, která kontroluje množství přenesených dat každého uživatele služby a při překročení datového limitu uplatňovaného pro konkrétní službu přístup k síti Internet, je použita na datový provoz účastníka restrikce, která omezí rychlost přenášení dat na jeho lince do konce aktuálně platného období. Tyto restrikce jsou v alternativě také řešeny zpoplatněním každé započaté jednotky objemu dat (např. 1 GB) nad stanovený limit dat. V poslední době je však obecně u poskytovatelů služby přístup k síti Internet zaznamenáno navýšení datových limitů.

Úřad se stížnostmi zabývá a šetří plnění povinností poskytovatelů služby přístup k síti Internet z hlediska obsahu smluv o poskytování služby podle § 63 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

Úřad upozorňuje účastníky, popřípadě uživatele služeb elektronických komunikací, že podle § 64 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích jsou oprávněni uplatnit reklamaci na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací u poskytovatele služby.

V případě nesouhlasu s vyřízením reklamace poskytovatelem služby je účastník, popřípadě uživatel oprávněn podle § 129 zákona o elektronických komunikacích podat u Úřadu návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace. Námitku proti vyřízení reklamace je možné uplatnit u místně příslušného oblastního odboru Úřadu - Adresář.

Podrobný postup při řešení reklamace je zveřejněn na Internetových stránkách Úřadu.

čj. 3 651/2008-620
odbor státní kontroly elektronických komunikací

Top