Informace o záměru zpřístupnění pásma 26 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) předkládá informaci o záměru zpřístupnit pásmo 26 GHz a upravit za tímto účelem část plánu využití rádiového spektra pro pásmo 24,25–27,5 GHz.

ČTÚ v textu pokládá 5 otázek a vyzývá veřejnost formou odpovědi na ně ke sdělení názorů na využití mikrovlnných pásem pro systémy 5G do 30. ledna 2020.

čj. ČTÚ-53 473/2019-619
oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií

Soubory ke stažení

Přidat připomínku

Je-li formulář s připomínkou podáván v elektronické podobě zasláním na adresu podatelna@ctu.cz, musí být v souladu s ust. čl. 6 odst. 4 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě podepsán uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby. Dále je možné připomínku podat prostřednictvím datové schránky (a9qaats) nebo v listinné podobě v sídle ČTÚ.

Přidat stanovisko/názor

V souladu s ust. čl. 9 odst. 4 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě se stanoviska a názory k návrhu nevypořádávají. ČTÚ k nim však přihlédne v konečném znění opatřeni.

Top