SDĚLENÍ o zahájení přezkoumání podle § 20 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 880–915 / 925–960 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že v souladu s § 20 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), zahájil přezkoumání trvání důvodů pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 880–915 / 925–960 MHz v časovém horizontu do roku 2029. Toto kmitočtové pásmo je, stejně jako kmitočtové pásmo 1710–1785 MHz / 1805–1880 MHz, určeno podle příslušné části Plánu využití rádiového spektra k provozu komunikačních systémů poskytujících služby elektronických komunikací s využitím technologií ve standardu GSM nebo takových technologií, jejichž provoz je slučitelný s provozem systémů GSM a takto jsou i využívány.

Důvodem pro zahájení přezkoumání je skutečnost, že doba platnosti přídělů rádiových kmitočtů (dále jen „příděl“) udělených v dotčeném kmitočtovém pásmu je nejednotná, což by mohlo komplikovat budoucí efektivní využívání kmitočtového spektra. Úřad rovněž obdržel podnět osoby dotčené stanoveným omezením počtu práv, což je podle § 20 odst. 3 Zákona důvodem pro zahájení přezkoumání.

Časový horizont pro přezkoumání existence důvodů pro trvání omezení počtu práv v uvedeném kmitočtovém pásmu Úřad zvolil s ohledem na účel jeho využití, který je obdobný jako u kmitočtů v pásmu 1800 MHz, u kterých Úřad shledal za důvodné trvání omezení do roku 2029 pro platnost přídělů rádiových kmitočtů udělených na základě výsledků výběrového řízení v roce 2013 i aktuálně probíhajícího výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz, čj. ČTÚ-1/2016-613.

čj. ČTÚ-42 014/2016-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top