SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/2/05.2018-5 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) sděluje, že k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatřením obecné povahy všeobecné oprávnění č. VO-R/2/05.2018-5 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz.

Všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dne 1. července 2018.

Uvedené všeobecné oprávnění Úřad uveřejnil dne 17. 5. 2018 v částce 7/2018 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

čj. ČTÚ-12 393/2018-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top