SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/16/04.2006-9 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 16 - ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích

Český telekomunikační úřad (dále je „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/16/04.2006-20 vydal rozhodnutí Rady Úřadu č. SMP/16/04.2006-9, kterým se stanovuje společnost T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ: 64949681, podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých mobilních veřejných telefonních sítích“.

ČTÚ čj. 10 548/2006-609/V. vyř.
odbor analýz trhů

Český telekomunikační úřad vydal usnesení čj. 10 548/2006-609/VI. vyř., kterým se mění rozhodnutí Rady Českého telekomunikačního úřadu č. SMP/16/04.2006-9.

Český telekomunikační úřad zveřejňuje pro informaci úplné znění rozhodnutí Rady Českého telekomunikačního úřadu č. SMP/16/04.2006-9.

ČTÚ čj. 10 548/2006-609/VII. vyř.
odbor analýz trhů

Top