SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zahájení přezkoumání podle § 20 odst. 3 a 4 zákona o elektronických komunikacích, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 1920–1980 / 2110–2170 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že v souladu s § 20 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), zahájil přezkoumání trvání důvodů pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 1920–1980 / 2110–2170 MHz, jehož součástí je kmitočtový úsek 1920,3–1940,1 / 2110,3–2130,1 MHz, pro nějž končí platnost přídělu rádiových kmitočtů 1. 1. 2022. Toto kmitočtové pásmo je určeno podle příslušné části Plánu využití rádiového spektra pro využití systémy IMT s kmitočtově děleným duplexním provozem (FDD).

Důvodem pro zahájení přezkoumání důvodů pro omezení počtu práv v celém kmitočtovém pásmu 1920–1980 / 2110–2170 MHz je skutečnost, že využívání rádiových kmitočtů v celém pásmu je omezeno ze stejných důvodů a stejným způsobem jako v  kmitočtovém úseku 1920,3–1940,1 / 2110,3–2130,1 MHz. K celému pásmu 1920–1980 / 2110–2170 MHz je proto nutné přistupovat jako k nedílnému celku (je vyhrazeno pro využití systémem IMT), ačkoliv doba platnosti jednotlivých přídělů rádiových kmitočtů (dále jen „příděl“) udělených v tomto pásmu je nejednotná. Přezkoumání důvodů pro omezení počtu práv pouze v kmitočtovém úseku, v němž doba platnosti přídělu končí 1. 1. 2022, by nebylo v souladu s účelnou správou spektra, protože využití celého pásma je evropsky harmonizováno a samostatné posuzování jednotlivých jeho částí by mohlo komplikovat budoucí efektivní využívání tohoto pásma.

čj. ČTÚ-33 118/2020-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top