Rozhodnutí o ceně č. CEN/7/02.2013-1

Rada Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný správní orgán podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle § 107 odst. 9 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon“), vydala v řízení vedeném podle § 101 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se společností Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336, zahájeném z moci úřední dne 14. února 2013 ve věci změny povinnosti uložené v rozhodnutí o ceně č. CEN/7/12.2012-5, rozhodnutí o ceně č. CEN/7/02.2013-1.

Top