Rozhodnutí o ceně č. CEN/13/04.2011-3

Rada Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný správní orgán podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 3 a § 108 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), vydala v řízení se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336, (dále jen „účastník řízení“), zahájeném z moci úřední dne 28. prosince 2010, ve věci zrušení povinnosti související s regulací cen podniku s významnou tržní silou uložené na základě § 51 odst. 3 písm. g) Zákona rozhodnutím o ceně č. CEN/13/11.2006-73, podle § 51 odst. 5 Zákona rozhodnutí o ceně č. CEN/13/04.2011-3.

Top