Jaké spory ČTÚ řeší a kdy se na něj můžete obrátit

Český telekomunikační úřad jako národní regulátor služeb elektronických komunikací a poštovních služeb je zákonem zmocněn rozhodovat tyto druhy sporů:


ČTÚ je ustanovením § 125 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích zmocněn uveřejnit rozhodnutí o sporech mezi osobou vykonávající komunikační činnost a účastníkem, popřípadě uživatelem, též v případě, že se předmět sporu týká většího počtu účastníků nebo uživatelů. V rámci tohoto zmocnění ČTÚ zveřejňuje na svém webu modelová rozhodnutí [1, 2], kterými nejsou navrhovateli (operátorovi) přiznávány neplatně sjednané smluvní pokuty.

Smluvní pokuty do obchodních podmínek nepatří

Aby smluvní pokuta mohla být sjednána platně, musí být vždy součástí listiny, ke které spotřebitel připojuje svůj podpis. Tento závěr vyplývá z nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 3512/11, který do své rozhodovací praxe dlouhodobě promítá i ČTÚ.

Nález zdůrazňuje, že obchodní podmínky ve spotřebitelských smlouvách na rozdíl od obchodních smluv mají sloužit především k tomu, aby nebylo nezbytné do každé smlouvy přepisovat ujednání technického a vysvětlujícího charakteru. Naopak nesmějí sloužit k tomu, aby do nich často v nepřehledné, složitě formulované a malým písmem psané formě skryl podnikatel ujednání, kterou jsou pro spotřebitele nevýhodná a o kterých předpokládá, že pozornosti spotřebitele nejspíše uniknou (například rozhodčí doložka nebo ujednání o smluvní pokutě).

Ústavní soud v citovaném nálezu dospěl k závěru, že je oprávněné očekávat, že se podnikatel bude ke spotřebiteli chovat v obecné poloze poctivě; nepostupuje-li tímto způsobem, zpronevěří se důvěře druhého účastníka smluvního vztahu v poctivost svého jednání, a takovému nepoctivému jednání nelze přiznat právní ochranu.

 

Top