Jaké spory ČTÚ řeší a kdy se na něj můžete obrátit

Český telekomunikační úřad jako národní regulátor služeb elektronických komunikací a poštovních služeb je zákonem zmocněn rozhodovat tyto druhy sporů:


ČTÚ je ustanovením § 125 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích zmocněn uveřejnit rozhodnutí o sporech mezi osobou vykonávající komunikační činnost a účastníkem, popřípadě uživatelem, též v případě, že se předmět sporu týká většího počtu účastníků nebo uživatelů. V rámci tohoto zmocnění ČTÚ zveřejňuje na svém webu modelová rozhodnutí [1, 2], kterými nejsou navrhovateli (operátorovi) přiznávány neplatně sjednané smluvní pokuty.

Účastnické spory týkající se smluvních pokut v obchodních podmínkách

Aby smluvní pokuta mohla být sjednána platně, musí být vždy součástí listiny, ke které spotřebitel připojuje svůj podpis. Tento závěr vyplývá z nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 3512/11, který do své rozhodovací praxe dlouhodobě promítá i ČTÚ.

Nález zdůrazňuje, že obchodní podmínky ve spotřebitelských smlouvách na rozdíl od obchodních smluv mají sloužit především k tomu, aby nebylo nezbytné do každé smlouvy přepisovat ujednání technického a vysvětlujícího charakteru. Naopak nesmějí sloužit k tomu, aby do nich často v nepřehledné, složitě formulované a malým písmem psané formě skryl podnikatel ujednání, kterou jsou pro spotřebitele nevýhodná a o kterých předpokládá, že pozornosti spotřebitele nejspíše uniknou (například rozhodčí doložka nebo ujednání o smluvní pokutě).

Ústavní soud v citovaném nálezu dospěl k závěru, že je oprávněné očekávat, že se podnikatel bude ke spotřebiteli chovat v obecné poloze poctivě; nepostupuje-li tímto způsobem, zpronevěří se důvěře druhého účastníka smluvního vztahu v poctivost svého jednání, a takovému nepoctivému jednání nelze přiznat právní ochranu.

 

Top