OZNÁMENÍ o zahájení přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 2110–2170 / 1920–1980 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 24. 6. 2022 žádosti společností T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s., které jsou držiteli přídělů rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 2110–2170 / 1920–1980 MHz (dále jen „kmitočtové pásmo 2100 MHz“) o provedení přezkumu, zda stále trvají důvody omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v tomto kmitočtovém pásmu.

Na základě výše uvedených podání Úřad oznamuje, že v souladu s §20 odst. 4 větou druhou zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zahájil přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 2100 MHz.

čj. ČTÚ-31 678/2022-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top