OZNÁMENÍ Českého telekomunikačního úřadu o rozhodnutí ve věci výběru nejvhodnější nabídky na zakázku malého rozsahu „Výpočet hodnoty ukazatele WACC pro účely regulace v sektoru elektronických komunikací“

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) oznamuje, že dne 18. ledna 2011 byla rozhodnutím předsedy Rady ČTÚ jako nejvýhodnější nabídka na realizaci zakázky malého rozsahu pod názvem „Výpočet hodnoty ukazatele WACC pro účely regulace v sektoru elektronických komunikací“ vybrána nabídka Vysoké školy ekonomické v Praze, Institutu oceňování majetku, nám. W. Churchilla 4, Praha 3.

Zadavatel obdržel 4 nabídky. Byla vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky bylo v souladu s doporučením hodnotící komise. Dne 17. února 2011 byla s vybraným dodavatelem uzavřena smlouva o dílo.

Tato veřejná zakázka je součástí projektu podporovaného z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, pod názvem „Implementace Doporučení Komise Evropských společenství č. 2009/396/ES ze dne 7. května 2009 o regulaci sazeb za ukončení volání v pevných a mobilních sítích v EU do regulace cen Českým telekomunikačním úřadem“, registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/48.00020.

ČTÚ čj. 127 009/2010-611
odbor ekonomické regulace

Top