Nabídky nepotřebného majetku

Nabídka nepotřebného majetku ČTÚ, určeného k prodeji.

Český telekomunikační úřad nabízí k odprodeji nepotřebný majetek, který je uveden níže včetně minimální prodejní ceny funkčního majetku.

Nabídky na odkup nepotřebného majetku lze podat:

  1. prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu prodejmajetku@ctu.cz nebo
  2. písemně na adresu Český telekomunikační úřad, odbor 602, Sokolovská 219, 19000 Praha 9, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025. Obálka musí být označena nápisem „Neotvírat – nabídka nepotřebného majetku“.

Nabídka na odkup musí obsahovat:
identifikátor majetku tzn. inventární číslo, název majetku a nabízenou cenu,
za účelem uzavření smlouvy identifikační údaje zájemce:

  • u fyzických osob jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, rodné číslo a telef. kontakt, e-mail, příp. datová schránka,
  • u právnických osob název subjektu, adresu sídla, IČO, jméno a příjmení a funkci zastupující osoby a telef. kontakt, e-mail, příp. datová schránka.

Kritériem pro hodnocení nabídek je nejvyšší nabízená kupní cena. Minimální nabídnutá cena nesmí být nižší než cena stanovená.
V případě shody nejvyšší nabídnuté ceny více zájemců rozhodne dřívější datum a čas doručení nabídky.
Oznámení výsledku prodeje majetku bude uchazečům oznámeno elektronicky do 7 dnů od vyhodnocení nabídek.
ČTÚ si vyhrazuje právo zrušit nabídkové řízení bez udání důvodu a dále odmítnout předložené nabídky.

Termín pro doručení nabídky je 2. 10. 2023 do 12.00 hodin.

Informace o stavu nabízeného majetku lze získat na telefonním čísle 224 004 739, 773 602 784, 224 004 785 nebo na e-mailové adrese: matousovav@ctu.cz nebo horoval@ctu.cz.

Na majetek není poskytována žádná záruka.

Top