Metodika ČTÚ

Metoda průměrných cen účtovaných za 1 minutu volání

Metoda je založena na výpočtu průměrné ceny za minutu, získané podílem dosažených tržeb za služby mobilní hlasové komunikace a celkového počtu reálných ochozích minut. Průměrná cena za všechny tři mobilní operátory je vážena počtem ochozích minut v síti každého operátora.

Metoda výpočtu cen podle spotřebních košů pro zákazníka s malou, střední a vysokou spotřebou

Metoda srovnání podle spotřebních košů vychází z nastavení spotřebních košů zahrnujících spotřebu volání, SMS a MMS pro jednotlivé kategorie zákazníků. Koše tak zohledňují nejen telefonní službu (volání), ale i ceny dalších služeb. Pro srovnání cen mobilních služeb byly nastaveny koše pro tři kategorie zákazníků, a to pro zákazníka s nízkou spotřebou, zákazníka se střední spotřebou a zákazníka s vysokou spotřebou. Tyto koše rozlišují poměr volání do pevné, vlastní mobilní, ostatní mobilní sítě a hlasové schránky z celkové průměrně provolané doby jednotlivého koše. V koších je též zohledněna doba volání, tj. kolik procent provolané doby se uskuteční ve špičce, mimo špičku či o víkendu, a průměrná délka hovoru. Koše odpovídají provozu a struktuře skupin zákazníků v České republice z údajů poskytnutých mobilními operátory. Následující tabulky (1-5) uvádějí parametry jednotlivých košů.

Tabulka 1: Provoz (počet hovorů/ks za rok)

Odchozí volání SMS MMS
Nízká spotřeba 360 400 2
Střední spotřeba 1000 1000 2
Vysoká spotřeba 1680 1680 3

Tabulka 2: Destinace u volání

Odchozí volání do
pevné sítě vlastní mobilní sítě ostatní mobilní sítě hlasové schránky
Nízká spotřeba 8 % 67 % 24 % 1 %
Střední spotřeba 7 % 65 % 27 % 1 %
Vysoká spotřeba 6 % 56 % 37 % 1 %

Tabulka 3: Délka volání (v min)

Odchozí volání do
pevné sítě vlastní mobilní sítě ostatní mobilní sítě hlasové schránky
Nízká spotřeba 1,5 1,6 1,4 0,8
Střední spotřeba 1,8 1,9 1,7 0,8
Vysoká spotřeba 1,7 1,9 1,8 0,8

Tabulka 4: Destinace u SMS a MMS

Vlastní mobilní síť Ostatní mobilní síť
Nízká spotřeba 55 % 45 %
Střední spotřeba 55 % 45 %
Vysoká spotřeba 55 % 45 %

Tabulka 5: Období dne (pro volání, SMS, MMS)

Špička Mimo špičku Víkend
Nízká spotřeba 66 % 14 % 20 %
Střední spotřeba 66 % 16 % 18 %
Vysoká spotřeba 76 % 12 % 12 %

Pozn. Špička je časové období, ve kterém je cena za poskytování služby vyšší než ve zbylém čase (mimo špičku), jenž může být stanoveno u každého operátora odlišně.

Při srovnání se zohledňuje i tarifikace a poskytnuté slevy na zvolená čísla, podle vzorce:

SD = D + (J - 1)/2, kde

SD - skutečná délka hovoru po zohlednění tarifikace v sekundách
D - délka trvání hovoru

J - účtovací jednotka v sekundách

Vzorec se použije v případě, že délka trvání hovoru (D) je vyšší než účtovací jednotka v sekundách (J). Pokud D je rovno nebo nižší než J, platí J.

Slevy na zvolená čísla (tj. volání či zasílání SMS na jedno nebo více zvolených čísel, na něž je uplatněna určitá sleva, nebo je služba poskytována zdarma) jsou promítnuty do výpočtu koše použitím následujícího vzorce:

V2 = V1 x (Log(10 x N1,5)/(Log(10 x V)) x S, kde

V2 - počet minut/SMS směrovaný na zvolená (zvýhodněná) čísla
V1 - celkový počet minut/SMS definovaný košem
N - počet zvolených (zvýhodněných) čísel

V - celkový počet minut/SMS pro všechny hovory v koši
S - procento poskytnuté slevy u těchto zvolených (zvýhodněných) čísel

Pro srovnání se použijí základní tarify, jejichž aktivace není podmíněna splněním omezující podmínky (např. věková hranice, IČ), která by vylučovala určitý okruh spotřebitelů (např. jsou vyloučeny tarify pro firmy).

Pro výpočet všech košů se používají všechny post-paid (tarifní zákazníci) i pre-paid tarify (zákazníci s předplacenou kartou) jednotlivých operátorů a u každého operátora je vybrán tarif s nejnižší dosaženou měsíční cenou za koš. Výsledné ceny košů se vyjadřují v Kč/měsíc, včetně DPH.

Porovnávají se ceny všech operátorů působících v ČR. Údaje o cenách se čerpají z ceníků.

Metoda srovnání cen Internetu

Srovnání cen služeb přístupu k síti Internet vychází ze standardních nominálních cen publikovaných sledovanými
operátory v cenících, tzn., že nejsou zohledněny ani akviziční nabídky, ani průměrné ceny pro sledované rychlosti.

Obdobně jsou ve srovnání uvedeny nominální rychlosti služeb inzerované sledovanými
operátory v cenících, a nikoliv skutečně*) či průměrně dosahované rychlosti u různých zákazníků.

Takto koncipované srovnání odpovídá účelu cenového barometru, kterým je poskytnout obecnou informaci o
vývoji cenového trendu v čase. Tohoto cíle by například zařazením akvizičních nabídek s nepravidelným výskytem a
variabilní úrovní cen v čase nebylo dosaženo. Rovněž sledování kvalitativních parametrů,
jakým je například reálná rychlost, by přesahovalo záměr cenového barometru.

Do srovnání jsou zařazeni největší operátoři s celostátní působností, jejichž ceny dokážou
nejlépe postihnout obecný cenový trend na trhu širokopásmového přístupu.

*) Informaci o přibližné rychlosti lze získat ze stránek speedmetrů
např. zveřejněných na www.lupa.cz nebo www.internetprovsechny.cz

Top