Jak postupovat při nekvalitním příjmu rozhlasového nebo televizního signálu

Pro současnou dobu je příznačný rychlý rozvoj nejrůznějších způsobů využití elektrické energie a rádiových vln ve všech oborech lidské činnosti. Přestože se digitalizací televizního vysílání zlepšuje pokrytí území signálem, může provozem elektrických a elektronických zařízení dojít ke vzniku nežádoucí elektromagnetické energie (např. jiskřením domácích spotřebičů, termostatů, linek vysokého napětí atd.), která ruší příjem rádiových signálů (televize, rozhlasu, mobilních telefonů, atd.).

K nekvalitnímu příjmu však může dojít i z jiných příčin

 • přijímaný signál má nedostatečnou úroveň, nebo je nekvalitní z důvodu vícecestného šíření vlivem odrazů od okolního terénu (nedostatečné pokrytí),
 • k zastínění signálu nebo jeho degradaci odrazy došlo z důvodu výstavby nadzemních objektů a související stavební činností v okolí místa příjmu,
 • použitím nekvalitního přijímacího zařízení (tj. antény, zesilovače, anténního svodu a přijímače) nebo jeho nevhodné instalace nebo závadou některé z jeho částí,
 • nedostatečnou odolností přijímacího zařízení vůči silnému signálu blízkého vysílače (např. GSM, UMTS, VKV rozhlasu, radaru atd.),
 • v časově omezené době mimořádných podmínek šíření rádiových vln (např. při inverzi) příjmem vzdálených vysílačů pracujících na stejném kanálu.

Zhoršení kvality u digitální televize

Zatímco u analogové televize se zhoršení kvality projevovalo např. zrněním, šumem, odrazy („duchy“), různými proužky apod., u digitální televize k těmto jevům nedochází – obraz buď je nebo není. Kvalita obrazu odpovídá vysílané kvalitě. Kostičkování nebo „zamrznutí“ obrazu je známka toho, že přijímač dostává ke zpracování signál na hranici svých možností. Rušený, nekvalitní nebo nedostatečný signál se projevuje následovně:

 • kostičkování nebo zastavení (zamrznutí) obrazu,
 • krátkodobý výpadek nebo zkreslení (cvaknutí, „kliks“) zvuku,
 • ztráta obrazu i zvuku,
 • selhání nebo nenaskočení programu (kanálu),
 • obraz a zvuk nejsou synchronizovány,

V případě vzniku nebo při přetrvávajících potížích s kvalitou příjmu doporučuje Český telekomunikační úřad postupovat následovně:

1. Posluchač (divák) musí vždy nejprve zajistit kontrolu vlastního přijímacího zařízení.

a. Při příjmu prostřednictvím individuální antény:

 • zkontrolovat instalaci přijímacího zařízení, zejména venkovní antény (její vhodnost pro přijímaný kanál, mechanický stav, upevnění, směrování a polarizaci), zesilovače (nutnost a vhodnost jeho použití), anténního svodu (celistvost, správné připojení, použití symetrizačního členu) a vlastního přijímače (bezchybnou funkci a správné naladění na přijímaný kmitočet),
 • prostřednictvím vnitřní (pokojové) nebo jiné náhražkové antény většinou nelze kvalitní příjem zajistit,
 • v případě pochybností je vhodné učinit dotaz na kvalitu příjmu u sousedů v okolí.

b. Při příjmu prostřednictvím společného rozvodu, tj. televizního kabelového rozvodu (TKR) nebo společné antény (STA):

 • zkontrolovat celistvost účastnické šňůry včetně jejího správného připojení a vlastní přijímač (jeho bezchybnou funkci a správné naladění na přijímaný kmitočet),

 • v případě pochybností je vhodné učinit dotaz na kvalitu příjmu u sousedů,

 • v případě, že není zjištěna závada vlastního přijímacího zařízení v bytě, kontaktovat provozovatele společného rozvodu, který zajistí odstranění případné závady společného rozvodu.

Pokud v krátké době nedojde k obnovení normální funkce set-top boxu nebo digitálního přijímače, lze doporučit jeho restart vytažením síťového napájecího přívodu na několik minut, případně nové naladění přijímaných kanálů postupem podle návodu výrobce.

2. V případě nedostatečného pokrytí území signálem TV nebo R programu je třeba, aby orgány místní samosprávy požadovaly jeho zlepšení u provozovatele příslušného TV nebo R programu nebo u firem, zabývajících se vysíláním TV a R signálů.

3. V případě přetrvávajících problémů se sníženou kvalitou příjmu a při bezchybné funkci přijímacího zařízení posluchače (diváka) a společného rozvodu (TKR nebo STA), je možné požádat Český telekomunikační úřad o zjištění zdroje rušení podle § 100 odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). V případě pochybností může ČTÚ požadovat potvrzení odborné firmy o nezávadnosti přijímacího zařízení.

4. Při vzniku problémů v souvislosti s mimořádnými podmínkami šíření rádiových vln (trvají vždy po omezenou dobu) nelze, kromě přeladění na příjem jiného kanálu, je-li to možné, zajistit pomoc.

Hlášení na rušený příjem televize a rozhlasu podle bodu 3 přijímají a vyřizují místně příslušné odbory ČTÚ, jejichž adresy a kontakty naleznete na stránce: Kontakty – Odbory pro oblasti

Top