INFORMACE o využívání rádiových kmitočtů zařízeními BMIS s digitálním přenosem

Vzhledem k častým dotazům výrobců a provozovatelů stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) na definici simplexního digitálního přenosu Český telekomunikační úřad informuje:

Ve všeobecném oprávnění č. VO-R/2/01.2010-1 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz jsou určeny kmitočty 67,9500 MHz, 68,2500 MHz, 70,9500 MHz a 71,2500 MHz pro stanice se simplexním digitálním přenosem. Tímto přenosem se v souladu s definicí digitální modulace (viz např. Mezinárodní elektrotechnický slovník ČSN IEC 50, kapitola 702) rozumí vysokofrekvenční signál, který je modulovaný signálem nespojitým (diskrétním) v základním pásmu (nespojitost v čase, amplitudě, frekvenci resp. fázi, nebo současně v několika z těchto parametrů). Modulační signál nabývá konečného počtu stavů a fázor modulovaného signálu nabývá konečného počtu poloh. Dále platí:

  • modulace je proces, u kterého je modulačním signálem ovlivňována amplituda, kmitočet nebo fáze (nebo jejich vzájemná kombinace) nosné vlny;
  • za nespojité lze považovat pulzní modulační signály PAM a PCM jako signály vzorkované, kvantované a případně kódované a všechny druhy dvou- nebo vícestavových digitálních modulací (ASK, FSK, PSK, QAM, případně jiná digitální);
  •  kvadraturní amplitudovou modulaci QAM se dvěma spojitými nosnými vlnami o stejném kmitočtu se vzájemným fázovým posuvem 90° nelze použít – jedná se o modulaci analogovou, shodně označovanou s digitální modulací QAM.

čj. ČTÚ-27 575/2013-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top