INFORMACE o cílovém rozdělení kmitočtů v pásmu 1800 MHz

Český telekomunikační Úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že poslední z rozhodnutí o udělení přídělů rádiových kmitočtů vydaných na základě výsledku Výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz nabylo právní moci dne 2. 12. 2016.

Na základě ustanovení kapitoly 11.1 Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz (dále jen „Vyhlášení“) zveřejňuje Úřad informaci o cílovém rozdělení kmitočtů v pásmu 1800 MHz mezi držitele jednotlivých přídělů rádiových kmitočtů tak, aby předmětné rádiové kmitočty tvořily vždy celistvý úsek rádiového spektra:

Držitel přídělu rádiových kmitočtů Cílové rozdělení kmitočtů v pásmu 1800 MHz
O2 Czech Republic a.s. 1805,1 – 1832,9 / 1710,1 – 1737,9 MHz
T-Mobile Czech Republic a.s. 1832,9 – 1852,9 / 1737,9 – 1757,9 MHz
Vodafone Czech Republic a.s. 1852,9 – 1879,9 / 1757,9 – 1784,9 MHz

Úřad podle kapitoly 7.7.2 Vyhlášení vyzývá držitele přídělů rádiových kmitočtů v pásmu 1800 MHz, aby ve lhůtě do 30 dní od zveřejnění této informace, tedy do 11. 1. 2017, doručili Úřadu dohodu držitelů přídělů rádiových kmitočtů o cílovém rozdělení kmitočtů respektující podmínky rozdělení kmitočtů stanovené v kapitole 7.7.2 Vyhlášení spolu s žádostmi všech držitelů přídělů rádiových kmitočtů v pásmu 1800 MHz o jejich změnu. Žádosti o změnu přídělů musí splňovat náležitosti stanovené ve Vyhlášení, a pokud jde o změnu rozsahu rádiových kmitočtů, být v souladu s dohodou.

Pro případ, že nedojde k uzavření výše uvedené dohody nebo doručení všech souvisejících žádostí o změnu přídělů rádiových kmitočtů ve výše stanoveném termínu, vyzývá Úřad držitele přídělů rádiových kmitočtů v pásmu 1800 MHz k doručení žádostí o změnu těchto přídělů v souladu s výše uvedeným cílovým rozdělením, a to do 30 dnů od doručení této výzvy jednotlivým držitelům přídělu.

Tato výzva bude doručena jednotlivým dotčeným držitelům přídělu do 5 pracovních dní od jejího zveřejnění.

čj. ČTÚ-1/2016-613/XXXII.vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Top