Upřesnění odpovědi na otázku k textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel na základě ustanovení kapitoly 3 písm. e) Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz (dále jen „Vyhlášení“) otázky k tomuto textu. Odpovědi na obdržené otázky Úřad zveřejnil na svých webových stránkách dne 29. 2. 2016.

Dne 29. 2. 2016 obdržel Úřad požadavek na upřesnění odpovědi na otázku ke kapitole 15 Vyhlášení, která se týkala umístění kmitočtových bloků v pásmu 1800 MHz po uplatnění postupu stanoveného pro přidělení kmitočtů v kapitole 5 Aukčního řádu. Bylo požadováno uvedení přesného umístění kmitočtových bloků v pásmu 1800 MHz pro případ, že by společnost Vodafone Czech Republic a.s. získala 2 aukční bloky v aukční kategorii A a společnost T-Mobile Czech Republic a.s. 2 aukční bloky v aukční kategorii B. Dále bylo požadováno poskytnutí jasného popisu postupu přidělení/umístění bloků v návaznosti na text kapitoly 5 Aukčního řádu.

Pro zajištění maximální transparentnosti Úřad níže znovu uvádí obdrženou otázku a zveřejňuje znění upřesněné odpovědi.

čj. ČTÚ-1/2016-613/VI. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory
Top