Přejít na článek

Diskusní místo

20.3.2012

VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 21 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů návrh Vyhlášení výběrového řízení a zahájil v souladu s usnesením vlády ČR č. 78/2011 ze dne 26. ledna 2011 proces výběrového řízení na kmitočty uvolněné úspěšným přechodem České republiky na digitální televizní vysílání.

V souladu s § 130 zákona o elektronických komunikacích předkládá Úřad návrh „Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz“ k veřejné konzultaci. V zájmu maximální transparentnosti celého procesu je k připomínkám předložen kompletní návrh textu dokumentace Vyhlášení výběrového řízení.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.


10.4.2012

V zájmu zajištění dostatečného prostoru pro uplatnění připomínek všech potenciálních účastníků aukce a na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR o prodloužení konzultace byla lhůta pro uplatnění připomínek prodloužena do 11. května 2012.

čj. ČTÚ-50 004/2012-613
odbor správy kmitočtového spektra

Diskuse je uzavřena.


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání došlých připomínek zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

ha-vel internet s.r.o., podáno 3. 4. 2012

ČESKÁ TELEVIZE, podáno 18. 4. 2012

T-Mobile Czech Republic a.s., podáno 10. 5. 2012
Pozn.: Verze dokumentu, kde jsou vynechány odstavce označené jako obchodní tajemství.

ha-vel internet s.r.o., podáno 10. 5. 2012

Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí
v České republice
(APKT), podáno 10. 5. 2012

Ing. František Boček, podáno 10. 5. 2012

INFORMAČNÍ INSTITUT, o.p.s., podáno 10. 5. 2012

Telefónica Czech Republic, a.s., podáno 11. 5. 2012
Pozn.: Verze dokumentu bez přílohy, která byla označena jako obchodní tajemství.

PPF a.s., podáno 11. 5. 2012

CET Capital s.r.o., podáno 11. 5. 2012

České Radiokomunikace a.s. a Czech Digital Group, a.s., podáno 11. 5. 2012
Pozn.: Verze dokumentu bez části I., která byla označena jako obchodní tajemství.

Vodafone Czech Republic a.s., podáno 11. 5. 2012

Český telekomunikační klastr o.s., podáno 11. 5. 2012

Dial Telecom, a.s., podáno 11. 5. 2012

Radim Hasalík, podáno 11. 5. 2012

Petr Šimůnek, podáno 11. 5. 2012

Česká pošta, s.p., podáno 11. 5. 2012
Pozn.: Celý dokument byl označen jako obchodní tajemství.

GTS Czech s.r.o., podáno 11. 5. 2012

Martin Frýdek, podáno 11. 5. 2012

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, podáno 11. 5. 2012

FTV Prima, spol. s r.o., podáno 11. 5. 2012

Jan Husák, podáno 11. 5. 2012

Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR), podáno 11. 5. 2012

ICT UNIE o.s., podáno 11. 5. 2012

Daniel Man, podáno 11. 5. 2012

Ministerstvo průmyslu a obchodu, podáno 11. 5. 2012


CET 21 spol. s r.o., podáno 15. 5. 2012


Další doručené dokumenty:

Petice doručená petičním výborem: Martin Dostál, Hana Pečinková,
Martin Lubomír Dostál
, podáno 19. 4. 2012
Pozn.: V příloze 11 listů podpisového archu.


Žádost o změnu opatření obecné povahy č. OOP/7/07.2005/15:
Mgr. Aleš Rádl
, podáno 11. 5. 2012


Připomínky a stanoviska ÚOHS:

ÚOHS, doručeno 12. 7. 2012


Diskuse ke článku

Datum: 9.5.2012, 16:05:02
Uživatel: Čeněk PAVELKA
Společnost: ČMI - TESTCOM Praha
Předmět: Připomínky k návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení ...
Vyhodnocování plnění podmínek tendru by mělo být přesně definované, replikovatelné a nezpochybnitelné, aby se předešlo případným soudním sporům:
 Vyhodnocování počtu pokrytých obyvatel v rastru 100x100m je problematické, protože neexistují oficiální data počtu obyvatel v tomto formátu, doporučuji použít ověřený postup vyhodnocování na základě základních sídelních jednotek (ZSJ), data jsou k dispozici na ČSÚ.
 Pro požadavek 75% pokrytí indoor a 85% s použitím externí antény není stanoveno jednoznačné kritérium jeho ověřování. V každém případě je proto nutné přesně definovat ekvivalentní intenzity elektromagnetického pole, které budou pro vyhodnocení požadovaného pokrytí 75% a 85% rozhodující (ekvivalentní intenzita je požadovaná intenzita pole pro požadované % míst a požadované % času, přepočítaná na hodnotu platnou pro 50% míst a 50% času) a metodu výpočtu, kterou se bude vyhodnocení provádět.
Datum: 9.5.2012, 17:05:48
Uživatel: Radim Pařízek
Společnost: Digital Broadcasting s.r.o.
Předmět: Připomínka a návrh společnosti Digital Broadcasting k podmínkám připravované soutěže o širokopásmové sítě v České republice
Vzhledem k mimořádné strategické hodnotě širokopásmových frekvencí pro další rozvoj ekonomiky a společenského života České republiky navrhuje společnost Digital Broadcasting, aby účast v soutěži o frekvence byla limitována na již státem potvrzené, tedy licencované provozovatele vysílacích celoplošných sítí v České republice nebo v jiných zemích. Zcela otevřený tendr by znamenal připuštění čistě spekulativní účasti, která by mohla vést k oddálení skutečného využití frekvencí a čekání na jejich přeprodej dalšímu provozovateli, nejvýhodnějšímu z hlediska zisku spekulativního dražitele. Vzhledem k významu a charakteru dražených frekvencí by Český stát, zastupovaný správním a regulačním orgánem, měl mít tedy jistotu, že dražitel skutečně síť přímo využije ku prospěchu rozvoje České republiky a nikoli jen ke spekulativnímu obohacení.