ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační Úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 13. 11. 2015 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požádal o poskytnutí informací a dokumentů souvisejících s využíváním kmitočtového pásma 410–425 MHz.

V části žádosti o poskytnutí informací týkající se informací, které mohl Úřad poskytnout, byly informace poskytnuty žadateli dopisem ze dne 31. 8. 2016.

V části žádosti o poskytnutí informací týkajících se informací důvěrného charakteru a informací vzniklých bez použití veřejných prostředků a předaných osobami, jimž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud Úřadu nesdělily, že s poskytnutím informace souhlasí, vydal Úřad dne 31. 8. 2016 samostatné Rozhodnutí o neposkytnutí informace.

čj. ČTÚ-82 273/2016-613
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top