Zveřejnění výkazu o hospodaření s prostředky radiokomunikačního účtu (podle § 27 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích)

Ze zákona o elektronických komunikacích vyplynula pro ČTÚ povinnost zřídit a spravovat radiokomunikační účet (RÚ), který je určen k úhradě efektivně a účelně vynaložených nákladů vzniklých držitelům oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nebo Ministerstvu obrany při využívání rádiových kmitočtů pro vojenské účely v důsledku změn ve využívání rádiového spektra z důvodů uvedených v § 19 odst. 1 písm. a) a b) zákona o elektronických komunikacích. RÚ není součástí státního rozpočtu, zůstatek na účtu se na konci kalendářního roku převádí do roku následujícího.

Příjmy RÚ se tvoří z poplatků za využívané kmitočty ve výši stanovené nařízením vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků RÚ a způsobu jejich čerpání, ze dne 6. dubna 2005. Na RÚ se převádí peněžní prostředky ve výši 6 % z vybraných poplatků za využívání rádiových kmitočtů. RÚ byl zřízen u České národní banky, pobočka Praha jako účet cizích prostředků s rozšířeným předčíslím „26016“.

Za rok 2007 byla do RÚ převedena částka 55 783 286 Kč, čerpáno bylo ve prospěch společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s., Praha 3, resp. České radiokomunikace a.s., Praha 3 celkem 8 614 874 Kč, a to za nahrazení analogového televizního vysílače Vraní Vrch-Domažlice vysílačem digitálním a přeladění televizního převaděče Železná Ruda v souvislosti s uvolněním 12. televizního kanálu a ukončením jeho využívání v oblasti Domažlic.

Stav RÚ k 31. prosinci 2007 je 97 973 072,82 Kč.

Přehled o tvorbě a čerpání RÚ (v Kč) je uveden v následující tabulce:

Stav RÚ k 1. 1. 2007 50 804 660,82 Kč
Tvorba za rok 2007 55 783 286 Kč
Čerpání za rok 2007 8 614 874 Kč
Stav RÚ k 31. 12. 2007 97 973 072,82 Kč

 


 

ČTÚ čj. 38 986/2008-613
Odbor správy kmitočtového spektra

Soubory
Top