ZVEŘEJNĚNÍ stanoviska k povinnosti předávat Úřadu úplné znění uzavřených smluv o přístupu, resp. o propojení sítí

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 20. září 2007 elektronické podání od společnosti GTS Novera a.s., v němž je žádán o stanovisko k povinnosti stanovené v § 80 Podle tohoto ustanovení je podnikatel nejpozději do 10 dnů od uzavření smlouvy o přístupu, resp. smlouvy o propojení sítí povinen předat její úplné znění Úřadu.

Úřad za smlouvu o přístupu, resp. o propojení sítí považuje platný právní dokument, uzavřený mezi osobou, která oznámila podnikání v elektronických komunikacích podle § 13 ZEK a dalším subjektem, jehož předmětem bude upravení právních vztahů ve smyslu § 78 ZEK mezi těmito subjekty. Jsou-li pak k této smlouvě připojeny další dokumenty, výslovně označené za přílohu, dodatek nebo změnu konkrétní smlouvy, vztahuje se povinnost uvedená v § 80 ZEK i na ně. Naopak na zápisy z jednání, akční nabídky a jiné bezformální související písemnosti se tato povinnost nevztahuje.

V otázce použitého jazyka, je Úřad toho názoru, že je zapotřebí zachovat autentičnost a předávat všechny relevantní dokumenty jako stejnopisy platně uzavřeného originálu v původním znění, doplněné o jejich úřední překlad. V okamžiku, kdy se tato smlouva stane důkazní listinou, je povinnost úředního překladu přímo stanovena v § 135 odst. 1 ZEK.

Pokud jsou splněny všechny náležitosti, které právní řád klade na platný elektronicky učiněný právní úkon, je možné předání dokumentů Úřadu elektronickou formou, zaznamenanou na některém z obvykle používaných datových nosičů.

ČTÚ čj. 69 610/2007-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top