ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen ČTÚ“) obdržel dne 4. srpna 2017 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel požádal o poskytnutí informací týkajících se údajů v kolika řízeních v rámci účastnických sporů dle § 129 zákona č. 127/2005 Sb. vedených u ČTÚ byla v okamžiku zahájení řízení na straně žalované/ho nezletilá osoba (sama či jako jedna z žalovaných osob) s členěním počtu řízení zahájených proti nezletilé osobě do 15 let věku a proti nezletilé osobě ve věku 15–18 let (dle věku v době zahájení řízení). U těchto údajů žadatel požadoval uvést zvlášť údaje o počtu řízení o zaplacení peněžité částky a jiné. Dále požadoval údaje v kolika případech řízení vedených proti nezletilým (dle věku v době zahájení řízení) bylo v daném roce návrhu pravomocně vyhověno / částečně vyhověno / byl návrh zamítnut / byla věc vyřízena jinak a v kolika případech (v rámci účastnických sporů proti nezletilým) bylo ČTÚ v daném roce vydáno rozhodnutí o ustanovení opatrovníka pro řízení nezletilé osobě.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace, a to prostřednictvím datové schránky dne 10. srpna 2017.

čj. ČTÚ- 49 561/2017-30
sekce kontroly a ochrany spotřebitele

Soubory ke stažení
Top