ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen „Úřad“) byla dne 30. listopadu 2015 doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel se dotazoval, zda byl panu Ondřeji Filipovi, bývalému členu Rady Úřadu, po dobu šesti měsíců po skončení výkonu jeho funkce v Radě Úřadu vyplácen plat ve smyslu § 109 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a jaká byla jeho výše.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace dopisem
čj. ČTÚ-86 848/2015-601 ze dne 14. prosince 2015.

čj. ČTÚ-86 848/2015-601
odbor personální

Top