ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel dne 21. 11. 2016 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požádal o poskytnutí informací a dokumentů souvisejících se změnou přídělu rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 451,3–455,74/461,3–465,74 MHz společnosti O2 Czech Republic a.s.

V této věci vydal ČTÚ dne 1. 12. 2016 rozhodnutí o neposkytnutí informace.

Na základě rozkladu žadatele a rozhodnutí nadřízeného orgánu poskytl ČTÚ žadateli informace dopisem ze dne 20. 3. 2017.

čj. ČTÚ-108 048/2016-613
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top