ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel dne 1. 3. 2017 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požádal o poskytnutí informací a dokumentů souvisejících se změnou přídělu rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 451,3–455,74/461,3–465,74 MHz společnosti O2 Czech Republic a.s.

V části žádosti o poskytnutí informací týkající se informací, které mohl ČTÚ poskytnout, byly informace poskytnuty žadateli dopisem ze dne 16. 3. 2017.

V části žádosti o poskytnutí informací týkajících se poskytnutí kopie rozhodnutí o rozkladu proti rozhodnutí o žádosti o změnu přídělu rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 451,3–455,74/461,3– 465,74 MHz společnosti O2 Czech Republic a.s., které dosud nebylo vydáno, vydal ČTÚ dne 16. 3. 2017 samostatné Rozhodnutí o neposkytnutí informace.

čj. ČTÚ-12 983/2017-613
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top