ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen „ČTÚ“) byla doručena dne 7. 11. 2016 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

ČTÚ byl žádán o poskytnutí níže specifikovaných informací ke správnímu řízení ve věci sporu o povinnosti k peněžitému plnění, vedeném pod spis. zn. ČTÚ – 35 891/2016 – 636, v němž byla žadatelka účastníkem řízení v pozici odpůrkyně:

  • jakým způsobem byla odpůrkyně vyrozuměna o zahájení správního řízení, popř. jaká služba/společnost byla použita při doručování, kdy, kde a pod jakým podacím číslem byla zásilka vypravena, na jakou adresu byla zásilka směřována a jaký byl výsledek doručování zásilky (v případě, že ČTÚ o zahájení správního řízení odpůrkyni nevyrozuměl, byl ČTÚ žádán o zdůvodnění tohoto postupu);
  • jakým způsobem byla odpůrkyně vyrozuměna o ukončení správního řízení, popř. jaká služba/společnost byla použita při doručování, kdy, kde a pod jakým podacím číslem byla zásilka vypravena, na jakou adresu byla zásilka směřována a jaký byl výsledek doručování zásilky (v případě, že ČTÚ o ukončení správního řízení odpůrkyni nevyrozuměl, byl ČTÚ žádán o zdůvodnění tohoto postupu);
  • jakým prokazatelným způsobem byla odpůrkyně navrhovatelem opakovaně vyrozuměna o neuhrazených službách (jakou formu vyrozumění použil navrhovatel s časovým údajem o vyrozumění a v případě písemné podoby, jaká služba/společnost byla využita při vyrozumívání, kdy, kde a pod jakým číslem byla zásilka vypravena, na jakou adresu byla zásilka směřována a jaký byl výsledek doručování zásilky).

K uvedeným bodům žádosti o informace žadatelka současně požádala o pořízení kopie podací stvrzenky odesílané pošty a kopie dokumentů stvrzující převzetí zásilky, nebo navrácení bez doručení se zápisem poštovní služby o důvodu nedoručení.

Žádosti bylo po jejím posouzení vyhověno a informace byly poskytnuty způsobem podle § 4a odst. 2 písm. a), b) zákona o svobodném přístupu k informacím, tj. sdělením informace v listinné podobě a poskytnutím kopie dokumentu obsahujícího požadovanou informaci.

čj. ČTÚ-106 356/2016-636
odbor pro východočeskou oblast

Soubory ke stažení
Top