ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 19. května 2016 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel požadoval: poskytnutí kopie dopisu, ve kterém měl Úřad dle vyjádření generálního ředitele České pošty, s.p. Ing. Martina Elkána, uveřejněného dne 13. května 2016 v Hospodářských novinách, upozornit držitele poštovní licence – Českou poštu, s.p., IČO: 471 14 983, se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, že: „…bychom [míněno Česká pošta, s.p.] se měli podívat na ceny. A vyřešit tuto oblast, aby nedošlo ke krácení příspěvku, který nám [míněno České poště, s.p.] stát dává na takzvanou univerzální službu“ a dále jí oznámit, že: „…přiměřená marže na těchto službách postupně klesá a že bychom [míněno Česká pošta, s.p.] to měli řešit.“.

Protože žádosti nebylo možné vyhovět zcela a dopis obsahující všechny uvedené skutečnosti neexistuje, vydal Úřad v zákonné lhůtě rozhodnutí o odmítnutí části žádosti a zbylou část požadovaných informací poskytl v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím v zákonné lhůtě zasláním kopie dopisu čj. ČTÚ-66 967/2015-611/II. vyř. ze dne 30. listopadu 2015, který fakticky obsahuje část skutečností, které byly v rozhovoru Ing. Martinem Elkánem uvedeny. Poskytnuty nebyly části považované Českou poštou, s.p. za obchodní tajemství.

Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, sdělení o poskytnutí informací a požadované informace, které nebyly předmětem rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, byly zaslány do datové schránky žadatele dne 3. června 2016.

čj. ČTÚ-53 585/2016-611
odbor ekonomické regulace

Soubory ke stažení
Top